| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 102, poz. 1055, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012r. poz.406)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/432/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Tuchola ( Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2002r. nr 81, poz. 1669) zmieniony Uchwałą Nr X/80/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2003r. w sprawie zmiany Statutu Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi ( Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. nr 108, poz. 1523) oraz Uchwałą Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Tucholskiego Ośrodka Kultury ( Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. nr 218, poz. 2030).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz


Załącznik do Uchwały Nr XX/172/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

STATUT TUCHOLSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TUCHOLI

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi, zwany dalej ,,TOK'', jest samorządową instytucją kultury.

2. Siedziba TOK mieści się w Tucholi , ul. Plac Zamkowy 8, a terenem jego działania jest obszar Gminy Tuchola.

3. TOK używa nagłówkowej pieczęci o następującej treści:

Tucholski Ośrodek Kultury, 89 - 500 Tuchola, Plac Zamkowy 8.

§ 2. Podstawę działalności TOK stanowią :

1) ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.);

2) Uchwała Nr XLVII/432/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Tuchola z pominięciem załącznika nr 3 (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2002r. nr 81, poz. 1669);

3) postanowienia niniejszego Statutu.

§ 3. TOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 4. 1. Organizatorem TOK jest Gmina Tuchola.

2. Nadzór nad TOK pełni Burmistrz Tucholi.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres działalności

§ 5. Celami działalności TOK są :

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych odbiorców w różnych grupach wiekowych i środowiskowych;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

3) upowszechnianie i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem regionu ,,Borów Tucholskich'';

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

§ 6. Cele działalności TOK realizowane są w szczególności poprzez :

1) wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem ruchu amatorskiego i działań nowatorskich;

2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

3) prowadzenie własnych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań z różnych dziedzin kultury i sztuki dla różnych grup wiekowych;

4) współpracę z samorządem, instytucjami kultury, pozarządowymi organizacjami społeczno kulturalnymi, mediami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych;

5) organizowanie koncertów, konkursów, wystaw i przeglądów artystycznych z różnych dziedzin sztuki dla wszystkich grup wiekowych oraz plenerowych i okolicznościowych imprez artystycznych z udziałem profesjonalistów;

6) prowadzenie działalności w zakresie edukacji i kultury na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych;

7) promowanie kultury regionu ,,Borów Tucholskich'' i jego dziedzictwa kulturowego.

§ 7. TOK może realizować zadania zlecone w zakresie określonym w §6.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8. 1. TOK kieruje dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora TOK powołuje i odwołuje Burmistrz.

3. Powołanie dyrektora następuje na okres od 3 do 7 lat.

4. Do zakresu działania dyrektora TOK należy w szczególności :

1) kierowanie działalnością statutową;

2) nadzór i dysponowanie mieniem TOK;

3) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych TOK oraz sprawozdań z ich realizacji;

4) wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami TOK oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;

6) składanie w imieniu TOK oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych;

7) nadzór nad kontrolą wewnętrzną.

5. Dyrektor może powołać w TOK stałe lub doraźne organy doradcze. Tryb i zasady działania organów doradczych określa regulamin nadany przez dyrektora TOK.

§ 9. Wewnętrzną strukturę organizacyjną TOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora TOK, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Tucholi działającego w imieniu Organizatora.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 10. 1. TOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych właściwych przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej TOK jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora TOK, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody TOK.

3. Dyrektor ustala plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miejską w Tucholi budżetu gminy na dany rok.

4. Dyrektor TOK zawiadamia Burmistrza Tucholi o zmianach w planie finansowym dokonywanych w ciągu roku w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia.

5. Roczne sprawozdanie finansowe TOK podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Tucholi.

§ 11. Źródłami finansowania działalność TOK są :

1) dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe z budżetu Gminy Tuchola;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

6) inne źródła.

§ 12. 1. TOK może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą:

2. Działalność określona w ust.1 może być prowadzona w szczególności w zakresie :

1) wynajmu sal, sprzętu technicznego, środków transportu i wyposażenia;

2) organizacji zleconych imprez artystycznych i kulturalnych;

3) sprzedaży towarów w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej;

4) organizacji konkursów, warsztatów i zajęć;

5) usług związanych z prowadzoną działalnością statutową.

3. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej TOK.

§ 13. W imieniu TOK oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor TOK lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 5.
Postanowienie końcowe

§ 14. 1. Połączenia, podziału oraz likwidacji TOK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »