| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 7171, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, z 2012 Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337 ), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński.
§ 2. Nieruchomością w rozumieniu uchwały jest:

1) obszar gruntu stanowiący wyodrębnioną geodezyjnie działkę lub jej część;

2) budynek i budowla lub ich część.

§ 3. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński mogą zostać:

1) wydzierżawione lub wynajęte z terminem obowiązywania umowy przekraczający 3 lata, lecz krótszym niż 10 lat;

2) wydzierżawione lub wynajęte, wielokrotnie ponownie tym samym podmiotom, lecz na okres jednorazowo krótszy niż 10 lat, przez Burmistrza na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Zawarcie umowy dzierżawy lub najmu na okres 10 lat i dłuższy, w tym na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim wyrażonej w drodze uchwały.

§ 4. Gmina Kamień Krajeński powiadamia o wolnych nieruchomościach, które mogą być przedmiotem dzierżawy lub najmu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, ogłoszenie zamieszczone przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kamień Krajeński oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 5. 1. Ustala się zasadę, iż zawarcie umowy dzierżawy lub najmu następuje po przeprowadzeniu negocjacji lub postępowania przetargowego, które może mieć charakter nieograniczony lub ograniczony podmiotowo.

2. Przetarg ograniczony podmiotowo można przeprowadzić w sytuacjach, gdy nieruchomość posiada specyficzne cechy użytkowe.

3. Dla przeprowadzenia negocjacji lub postępowań przetargowych Burmistrz może w drodze zarządzenia:

1) wydać regulamin przeprowadzenia negocjacji lub postępowania przetargowego;

2) powołać komisję do przeprowadzenia negocjacji lub komisję przetargową;

3) ustalić wzór umowy.

4. Upoważnia się Burmistrza do wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres krótszy niż 10 lat, w tym zawieranie ponownych umów na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli:

1) na nieruchomości będą realizowane urządzenia infrastruktury technicznej lub inne cele publiczne;

2) nieruchomość będzie wykorzystywana przez Skarb Państwa;

3) nieruchomość będzie wykorzystywana przez osoby prawne lub fizyczne na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportową, rekreacyjną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową;

4) nieruchomość będzie wykorzystywana pod drogę dojazdową do nieruchomości będących
w użytkowaniu wieczystym lub własności, na rzecz tego użytkownika wieczystego lub właściciela;

5) nieruchomość będzie wykorzystywana jako zajęcie części nieruchomości w związku z zabudową działki sąsiedniej;

6) nieruchomość będzie wykorzystywana w celu poprawienia warunków zagospodarowania
(bez prawa zabudowy) nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność oddanej
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy, jeżeli nie może stanowić samodzielnej nieruchomości;

7) nieruchomość będzie wykorzystywana na cele umożliwiające inwestycje termomodernizacyjne lub poprawiające estetykę obiektów budowlanych.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4 oraz gdy:

1) ogłoszone nieruchomości nie znalazły dzierżawców lub najemców w postępowaniu przetargowym,

2) dotychczasowy dzierżawca lub najemca w związku z nadchodzącym terminem wygaśnięcia umowy wyraża gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości, dotyczy to również jego następców prawnych wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy winien zostać złożony 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy, Burmistrz może zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu po przeprowadzeniu negocjacji.

2. W stosunku do nieruchomości opisanych w § 6 ust. 1 pkt 2 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy następuje na okres do 3 lat, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, gdzie obiekty przeznaczone są do trwałej adaptacji umowa może zostać zawarta na okres do 10 lat.

3. Przed zawarciem umowy dzierżawy wykonany zostanie obowiązek wynikający z art. 35 ustawy
o gospodarce nieruchomościami dotyczący sporządzenia i podania do publiczne wiadomości wykazu nieruchomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie go w siedzibie urzędu, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 7. W przypadku wpływu w określonym terminie więcej niż jednego wniosku na dzierżawę tego samego gruntu, zostanie przeprowadzony przetarg lub negocjacje na dzierżawę gruntu.

§ 8. 1. Umowy dzierżawy lub najmu określać będą wykorzystanie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniem nieruchomości w przyjętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Czas trwania umowy winien uwzględniać potrzeby inwestycyjne oraz obowiązki w zakresie zadań publicznych.

2. Umowy dzierżawy lub najmu przewidujące możliwość poniesienia nakładów przez dzierżawcę lub najemcę muszą przewidywać sposób ich rozliczenia.

3. Jeżeli przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość będąca budynkiem lub budowlą, dzierżawca lub najemca na swój koszt ubezpiecza przedmiot najmu od skutków zdarzeń nadzwyczajnych z jednoczesną cesją praw wynikających z polisy na rzecz Miasta i Gminy Kamień Krajeński.

4. Umowy zawierane na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy muszą zawierać postanowienie dotyczące sposobu zmiany wysokości czynszu z upływem czasu.

5. Umowy dzierżawy i najmu nie mogą zwierać postanowień zezwalających na dalsze zawieranie umów
o takim samym lub podobnym charakterze, a także udostępniania nieruchomości pod tytułem nieodpłatnym.

6. Z chwilą zakończenia umowy dzierżawy grunt musi zostać uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego, wolnego od zabudowy, na koszt dzierżawcy. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów pozostawionych na dzierżawionej nieruchomości.

7. W przypadku nie wywiązania się dzierżawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Gminie przysługuje, według własnego wyboru prawo:

1) dochodzenia od Dzierżawcy odszkodowania za cały okres bezprawnego władania nieruchomością i jednoczesnego żądania opuszczenia nieruchomości,

2) przejęcia opuszczonej przez Dzierżawcę nieruchomości z odstąpieniem od zastępczego wykonania rozbiórki i przeznaczenie znajdujących się na niej zabudowań do dalszego wykorzystania,

3) przejęcia opuszczonej przez Dzierżawcę nieruchomości z zastępczym wykonaniem przewidzianego umową obowiązku rozbiórki i uporządkowania na koszt i ryzyko Dzierżawcy.

8. Umowy dzierżawy i najmu muszą zawierać postanowienia o ich rozwiązaniu, w szczególności:

1) bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez dzierżawcę lub najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne terminy płatności, a w przypadku gdy czynsz jest płatny rocznie jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, za wcześniejszym uprzedzeniem i udzieleniem trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu;

2) bez wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania nieruchomości niezgodnie z ich umownym przeznaczeniem;

3) bez wypowiedzenia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych lub innych powodów
o priorytetowym znaczeniu dla gminy.

9. Umowa dzierżawy musi zawierać pouczenie o obowiązku złożenia stosownego wniosku poprzez dotychczasowego dzierżawcę, a także sankcję z tytułu niedopełnienia tej formalności.

§ 9. Z postępowań o zawarcie umowy dzierżawy lub najmu wyłącza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są dłużnikami Miasta i Gminy Kamień Krajeński lub zostały wpisane dorejestru dłużników niewypłacalnych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom wynika z potrzeby uregulowania kwestii wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości.

Część wprowadzonych kwestii ma na celu regulację problemów dotychczas nie ujętych w akcie prawa miejscowego, co zabezpieczy interesy Wydzierżawiającego tj. Gminy Kamień Krajeński oraz Dzierżawcy.

Podjęcie Uchwały zapewni sprawniejszy przebieg procesu wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński i jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »