| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 2) ), na wniosek Wójta Gminy Dragacz, Rada Gminy Dragacz uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Dragacz dokonuje się podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dragaczu i w poszczególnych sołectwach gminy.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze. Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7150 osób. Sołectwo Wielkie Stwolno - 325 Sołectwo Bratwin - 443 Sołectwo Michale - 719 Sołectwo Dragacz - 673 Sołectwo Wielki Lubień - 461 Sołectwo Wielkie Zajączkowo - 285 Sołectwo Fletnowo - 334 Sołectwo Dolna Grupa - 1154 Sołectwo Górna Grupa - 591 Sołectwo Mniszek - 265 Sołectwo Grupa - 540 Sołectwo Grupa Osiedle - 1360 Rada gminy liczy 15 radnych. Jednolita norma przedstawicielstwa dla gminy Dragacz (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych) wynosi 476,6666 osób. Z uwagi na to, iż niemożliwe jest dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób zapewniający dokładne zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym, pojawia się kwestia zakresu dopuszczalnego odchylenia od tej normy. Zakres dopuszczalnego odchylenia wynosi: Minimalna liczba mieszkańców okręgu wynosi: 476,6666 x 50 % = 238,3333 = 238 Maksymalna liczba mieszkańców okręgu wynosi: 476,6666 x 150 % = 714,9999 = 715 Podział gminy na okręgi wyborcze dokonywany jest w oparciu o aktualny podział gminy na jednostki pomocnicze. Zgodnie z art. 417 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W przypadku gmin niebędących miastami na prawach powiatu opracowanie nowej siatki okręgów wyborczych, spełniających ustawowe wymogi polega na porównaniu liczby mieszkańców każdej z jednostek pomocniczych gminy z wyliczoną jednolitą normą przedstawicielstwa i zakresem dopuszczalnego odchylenia od tej normy. Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały dokonuj się podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność - połączenia sołectwa Wielkie Stwolno z częścią sołectwa Bratwin - wieś Polskie Stwolno w jeden okręg wyborczy Nr 1,- podziału sołectwa Michale i połączenia jego części (wieś Michale od Nr 1 do Nr 49A) z częścią sołectwa Bratwin - wieś Bratwin w jeden okręg wyborczy Nr 2, - podziału sołectwa Dolna Grupa na dwa okręgi wyborcze Nr 8 i Nr 9, - połączenia sołectwa Mniszek z częścią sołectwa Górna Grupa - wieś Stare Marzy w jeden okręg wyborczy Nr 11, - podziału sołectwa Grupa Osiedle na trzy okręgi wyborcze Nr 13, Nr 14, Nr 15.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/101/12
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/101/12

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwa: WIELKIE STWOLNO, BRATWIN - część: wieś POLSKIE STWOLNO

1

2

Sołectwa: BRATWIN - część: wieś BRATWIN, MICHALE - część: wieś MICHALE OD NR 1 DO NR 49A

1

3

Sołectwo: MICHALE - część: wieś MICHALE OD NR 50 DO KOŃCA

1

4

Sołectwo: DRAGACZ

1

5

Sołectwo: WIELKI LUBIEŃ

1

6

Sołectwo: WIELKIE ZAJĄCZKOWO

1

7

Sołectwo: FLETNOWO

1

8

Sołectwo: DOLNA GRUPA - część: OBSZAR POŁOŻONY POMIĘDZY LINIĄ KOLEJOWĄ GRUDZIĄDZ - LASKOWICE POMORSKIE, DROGĄ KRAJOWĄ NR 91 A GRANICĄ SOŁECTWA

1

9

Sołectwo: DOLNA GRUPA - część: OBSZAR POŁOŻONY NA PÓŁNOC OD LINII KOLEJOWEJ GRUDZIĄDZ - LASKOWICE POMORSKIE I NA WSCHÓD OD DROGI KRAJOWEJ NR 91

1

10

Sołectwo: GÓRNA GRUPA - część: wieś GÓRNA GRUPA

1

11

Sołectwa: MNISZEK, GÓRNA GRUPA - część: wieś STARE MARZY

1

12

Sołectwo: GRUPA

1

13

Sołectwo: GRUPA OSIEDLE - część: UL. LIBECKIEGO - BLOKI O NUMERACH NIEPARZYSTYCH

1

14

Sołectwo: GRUPA OSIEDLE - część: UL. LIBECKIEGO - BLOKI O NUMERACH PARZYSTYCH, SZARYCH SZEREGÓW, SZKOLNA

1

15

Sołectwo: GRUPA OSIEDLE - część: UL. 16 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, WOJSKA POLSKIEGO, KOSZAROWA

1

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »