| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz.1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r, Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 684,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 032,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 260,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1 488,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton

a mniejszej niż 19 ton - 1 428,00

- równej lub wyższej niż 19 ton - 1 776,00 zł

c) o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton

a mniejszej niż 25 ton - 1 716,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 944,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1 548,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton

a mniejszej niż 19 ton - 1 488,00 zł

-równej lub wyższej niż 19 ton - 1 836,00 zł

c) o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 25 ton - 1 776,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton,

a mniejszej niż 29 ton - 2 460,00 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton - 2 676,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1 140,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1 260,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1 368,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 18 ton - 1 452,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton,

a mniejszej niż 31 ton - 1 716,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 776,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 40 ton - 1 944,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 076,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 18 ton - 1 536,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton ,

a mniejszej niż 31 ton - 1 920,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 088,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 40 ton - 2 100,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 712,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 288,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) o liczbie osi - jedna

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 18 ton - 348,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton - 456,00 zł

b) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton

a mniejszej niż 33 tony - 864,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony

a mniejszej niż 38 ton - 1 140,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 320,00 zł

c) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1 152,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) o liczbie osi - jedna

- równej lub wyższej niz 12 ton

a mniejszej niż 18 ton - 348,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton,

a mniejszej niż 25 ton - 576,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton - 684,00 zł

b) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton,

a mniejszej niż 33 tony - 1 320,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony ,

a mniejszej niż 38 ton - 1 488,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 968,00 zł

c) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1 488,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 260,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 368,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Henryk Bogucki

1) "Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »