| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów: z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. ( M.P. z dnia 12 października 2012r. poz. 743) oraz z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r. poz. 587) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 1.Określa się wysokość stawek podatku w złotych od środków transportowych, zróżnicowanych w zależności od ich dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi pojazdu i systemu zawieszenia osi jezdnych.

§ 2. Stawki podatku na rok 2013 wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 416

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 653

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 1307 zaw. pneumatyczne 950

- 15 ton i powyżej 1664 zaw. pneumatyczne 1189

b) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 1307 zaw. pneumatyczne 980

- nie mniej niż 19 ton i mniej niż 23 tony 1486 zaw. pneumatyczne 1129

- nie mniej niż 23 tony i powyżej 2080 zaw. pneumatyczne 1427

c) o liczbie osi - cztery i więcej:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1366 zaw. pneumatyczne 1189

- nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 2140 zaw. pneumatyczne 1427

- 29 ton i powyżej 3091 zaw. pneumatyczne 2140

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 534

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1546 zaw. pneumatyczne 1366

- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 31 ton 2199 zaw. pneumatyczne 1784

- 31 ton i powyżej 2377 zaw. pneumatyczne 1902

b) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2199 zaw. pneumatyczne 1784

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2615 zaw. pneumatyczne 1961

- 40 ton i powyżej 3030 zaw. pneumatyczne 2260

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 357

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 653 zaw. pneumatyczne 536

- równej lub wyższej niż 25 ton 1604 zaw. pneumatyczne 833

b) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 1189 zaw. pneumatyczne 833

- nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 1546 zaw. pneumatyczne 1011

- nie mniej niż 33 do 36 ton włącznie 1783 zaw. pneumatyczne 1427

- powyżej 36 ton 2140 zaw. pneumatyczne 1486

c) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 1249 zaw. pneumatyczne 950

- równej lub większej niż 38 ton 1664 zaw. pneumatyczne 1307

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc 713

b) równej 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc 1070

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1663

§ 3. Traci moc uchwała XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 274, poz. 2766)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXII/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 28 listopada 2012 roku.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013r.


Obniżenie stawek maksymalnych podatku od posiadania środków transportowych jest spowodowane uwzględnieniem realnych możliwości zapłaty podatku przez przedsiębiorców, którzy zostali obciążeni dodatkowymi opłatami za certyfikaty, pozwolenia za przejazd, poza istniejącym podatkiem akcyzowym zawartym w paliwie. Zachodzi obawa, że podatnicy nie będą mieli środków na zapłacenie podatku nawet w obniżonej wysokości.

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. Dz.U. z2004r. nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »