| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Warlubie

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz.21) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1485, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie.
§ 2. Podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie winien spełniać następujące wymagania:
1) w zakresie bazy sprzętowo-transportowej oraz wyposażenia technicznego musi posiadać:
a) bazę transportową w gminie, z terenu której odbiera się te odpady lub w odległości nie większej niż 30 km od granicy tej gminy, umożliwiający postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego oraz naprawę, mycie i dezynfekcję pojazdów,
b) pojazd lub pojazdy asenizacyjne (w dalszym ciągu nazywane pojazdami) spełniające wymagania techniczne określone w odpowiednim rozporządzeniu w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
c) pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu,
d) aktualne badania techniczne pojazdów,
e) oznakowanie pojazdów w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
f) zaplecze techniczno-biurowe na terenie, do którego posiada tytuł prawny;
2) w zakresie sanitarnym i porządkowym musi dysponować zasobami umożliwiającymi:
a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, każdorazowo po zakończonej pracy,
b) w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów asenizacyjnych i miejsca napraw pojazdów dopuszcza się korzystanie z usług firm prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów; w tym przypadku musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające wykonywanie powyższych czynności,
c) uporządkowanie i zdezynfekowanie miejsca zanieczyszczenia nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
d) opróżnianie na koniec dnia roboczego zbiorników pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych,
e) opróżnianie zbiorników pojazdu asenizacyjnego musi odbywać się wyłącznie w stacjach zlewnych; postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami prawa;
f) miejsce postoju i mycia, bądź naprawy pojazdów musi być usytuowane w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich oraz spełniały wymogi ochrony środowiska;
3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, przedsiębiorca winien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną lub oczyszczalnię ścieków.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn.zm.), akty wykonawcze do ustawy oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Warlubie Nr XI/82/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warlubie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Krzemień
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Rada Gminy zobowiązana jest ustalić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tego typu usługi są świadczone przez przedsiębiorców, w związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »