| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[2]) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXI/108/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2013 r. poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki służące do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie przejmuje obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych, obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości.";

2) §4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: W przypadku nieruchomości zamieszkałych częstotliwość odbioru:

1. zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc;

2) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w tym odpady zielone odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc, a w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, co najmniej 1 x na 2 tygodnie;

3) szkła odbywa się co najmniej 1 x na 2 miesiące;

4) papieru i tektury odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc;

5) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych odbywa się co najmniej 1 x na miesiąc,

6) frakcji suchej (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - co najmniej 1 x na 2 miesiące.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Bejger


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w art. 6r ust. 3 nakłada na Radę Gminy w Świedziebni obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności dotyczy to: ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W myśl znowelizowanej ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki służące do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych pozostaje obowiązkiem właściciela nieruchomości.

W związku z licznymi sugestiami mieszkańców podjęto decyzję o dokonaniu zmiany w podjętej wcześniej uchwale poprzez zmianę częstotliwości odbierania odpadów oraz obejmując wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne

Przewodniczący Rady


Kazimierz Bejger

.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 7, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz.

146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 114, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013r. poz.153

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »