| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/321/2013 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 258) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Żnin przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Lucjan Adamus


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono nowy zapis - artykuł 6r ust. 2a, na pomocy którego gmina może z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, a także koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Mając na uwadze ciężar jakim dla właścicieli nieruchomości jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, gmina przejmuje na siebie ten obowiązek. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały zostało uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Lucjan Adamus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »