| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.248.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej osobiście albo przesłać na adres Urzędu bądź drogą elektroniczną.

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje można przesyłać z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP lub na skrzynkę e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl ;

2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

3. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru określonego w uchwale wymienionej w § 4, są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru określonego w niniejszej uchwale.

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji:

1) do dnia 30 czerwca 2013 roku - dla pierwszej deklaracji ;

2) w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII.195.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko -Pomorskiego z 2012 r., poz. 3823).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.248.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »