| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 19 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/298/13 z dnia 27 luty 2013 roku, Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013r., Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013r., Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013r. Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013r, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej63.819.883,03 zł,

- zwiększa się o kwotę 662.289,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi64.282.172,03 złw tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.735.567,58 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.621.090,38 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.104.477,20 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 29.850.948,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 58.969.772,03 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.312.400,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 1.323.680,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.991.680,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 202.600,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 151.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 888.440,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej64.259.883,03 zł

- zwiększa się o kwotę 1.023.489,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 125.200,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi65.158.172,03 złw tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.822.354,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.914.718,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.346.427,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.568.291,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.360,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.623.171,31 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 299.103,93 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.335.818,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.654.218,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 876.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.189.100,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.522.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.";

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 500.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.";

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.";

8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r.", Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.953.321,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podst. porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/352/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na programy pomocowe realizowane przez Gminę Koronowo


Uzasadnienie

Na podstawie podpisanej umowy darowizny - Repertorium A numer: 2638/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na cele związane z przygotowaniem i należytym prowadzeniem postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 710 rozdział 71004 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetowych (środki unijne) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" § 6297 na kwotę 368.289,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie". Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75023 § 6050. W wydatkach w powyższej klasyfikacji dokonano zabezpieczenia własnych środków w wysokości 143.000,00 zł. Zwiększone własne środki wynikają ze zwiększenia deficytu budżetowego.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetowych w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75075 "Promocje jednostek samorządu terytorialnego" § 2310 na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zadania pn. "XI Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem" (wykonanie materiałów promocyjnych - dotacja z Powiatu Bydgoskiego). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 § 4300.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w dochodach budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", na kwotę 200.000,00 zł w podatku od nieruchomości (zmniejszenie w rozdziale 75615, zwiększenie w rozdziale 75616).

Na podstawie uchwały podjętej na Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zwiększa się dochody budżetowe o wypłaconą dywidendę w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75624 "Dywidendy" § 0740 na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie". Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 6050.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na kwotę 293.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie" - 150.000,00 zł oraz zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I" - 143.000,00 zł. Zwiększone własne środki wynikają ze zwiększenia deficytu budżetowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na liniowe utrzymanie dróg gminnych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi publiczne powiatowe" na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe na drogach gminnych - przesunięcie do rozdziału 60016.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70095 "Pozostała działalność" na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne - dokumentacja projektowa" - przesunięcie z rozdziału 75818.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne" na kwotę 20.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 12.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do działu 700 rozdział 70095 zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne - dokumentacja projektowa".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80103 "Przedszkola" na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając środki dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w rozdziałach 60016, 80103 i 80104.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na kwotę 13.200,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne.

W wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych finansowanych większym deficytem budżetowym dokonano zmniejszenia pozostających w dyspozycji wolnych środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - źródło finansowania deficytu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »