| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) raz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości24 436 494,84 zł,z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 013 015,84 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1 423 479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości25 371 494,84 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 514 099,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 239 154,00 zł,

b) dotacje w wysokości 1 452 032,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości2 857 394,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości1 737 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości100 000,00 zł,z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości50 125,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości49 875,00 złna realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie935 000,00 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 635 000,00 zł

2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 300 000,00 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości1 547 236,00 złoraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości612 236,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości2 318 402,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości37 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości1 452 032,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 217 032,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 479 588,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 737 444,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 235 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości18 000,00 złi wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości18 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości261 740,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dochody w kwocie100 000,00 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 2 500 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie2 435 000,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 935 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie1 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie935 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty50 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV.300.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »