| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/552/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ul. Zygmunta Kurka, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 034 KD jako teren komunikacji publicznej, w całym jej przebiegu.

2. Ustala się przebieg drogi: początek - km 0+000 skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 2545C ul. Jacewską, koniec - w osi drogi km 0+222, na gruntach oznaczonych ewidencyjnie: arkusz mapy 62 działka nr 33/1,33/2,33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 34, 39/1. Położenie i przebieg drogi określa plan sytuacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/552/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 lutego 2014 r.

Położenie i przebieg ul. Zygmunta Kurka, zaliczanej do kategorii dróg gminnych

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/552/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 lutego 2014 r.

DO UCHWAŁY NR XL/5 52 /2014

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 24 lutego 2014 r.

Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Ulica wykazana w uchwale nie została zaliczona do żadnej z trzech pozostałych kategorii dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego droga wskazana w § 1 oznaczona została jako teren przeznaczony pod drogę publiczną w klasie ulicy dojazdowej.

Projekt uchwały został przesłany w dniu 30 stycznia 2014 r. do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego. W ustawowym terminie określonym w art. 7a ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nie przedstawił swojej opinii. W myśl ww. przepisu niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji.

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »