| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/213/14 Rady Gminy Lipno

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


Uzasadnienie

Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe wynosi: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

Wieloletni program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 umożliwia udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, uczniów, osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na trudną sytuację dochodową i życiową osób oraz rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej zasadne jest podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego, w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

Zwiększone kryterium do 150% pozwoli zapobiec rozszerzaniu się ubóstwa, umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie ich potrzeb żywieniowych.

Nadanie zaś wstecznej mocy obowiązującej niniejszej uchwale, jest uzasadnione
w świetle art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), zgodnie
z którym nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jest możliwe jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Wieloletni program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 po uprzednim podjęciu przez Radę Gminy programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania "Pomoc państwa przedmiotowej uchwały umożliwi nieodpłatne udzielenie wsparcia finansowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

Powyższy program stanowi kontynuację programu dożywiania realizowanego w latach 2006-2013, dzięki któremu obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Podjęta uchwała przyczyni się do ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Źródła finansowania.

Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu Państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie

udziału środków własnych Gminy Lipno w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Środki finansowe na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »