| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/309/14 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 17 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.03a.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.13.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.19.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.27.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.38.2013 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/295/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sporawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.66.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Uchwałą Nr XL/303/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.76.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.82.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 44.566.274,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.008.601,74 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.557.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.143.175,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 47.366.274,74 zł z tego:

- wydatki majątkowe 8.758.965,50,00 zł,

- wydatki bieżące 38.607.309,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.143.175,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 352.598,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.187.139,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.210.836,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 534.718,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dochody 715.557,00 zł;

2) wydatki 715.557,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

5) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


RADOSŁAW KĘDZIA


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2014 rok


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adinistracji rządowej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2014 rok


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finnasów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik4A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/309/14
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2014 r.


Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 4 4.566.274,74 zł i zwiększają się o 143.372,00 zł w stosunku do ostatniej zmiany budżetu.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wykonaniem na poziomie wyższym od planowanego o kwotę 10.000,00 zł.

2. Zwiększenia dochodów łącznie o 10.000,00 zł z tytułu odpłatności od wykupujących mieszkania i grunty za wykonane operaty szacunkowe oraz za służebność gruntów od PGNIGE.

3. Zwiększenia dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Wąbrzeźno na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno.

4. Zwiększenia dochodów o kwotę łączną 25.000,00 zł z tytułu dochodów Urzędu Miasta otrzymanych z tytułu darowizn w kwocie 14.900,00 zł i wpłat różnych w tym z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Chełmińskiej.

5. Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 17.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planowanych dochodów.

6. Zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o 10.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planowanych kwot.

7. Zwiększenia dochodów o 2.000,00 zł dotyczących zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

8. Zwiększenia dochodów o 18.379,00 zł z wpływów z wydzielonych rachunków dochodów własnych szkół między innymi z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.

9. Zmniejszenia dochodów z tytułu planowanego wpływu środków na budowę windy z PFRON o kwotę 56.289,00 zł, środki za wykonanie zadania zostały zapłacone wykonawcy bezpośrednio z PFRON.

10. Zmniejszenia dochodów przedszkola o kwotę 70.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przedszkole i zmniejszeniem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu do kwoty 1,00 zł za godzinę.

11. Zwiększenia dochodów WCPTiIS o kwotę 1.002,00 zł na wniosek Dyrektora jednostki.

12. Zwiększenia dochodów z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 10.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem niż było to przewidywane.

13. Zwiększenia dochodów o 99.827,00 zł z tytułu podpisania umowy na realizacje projektu POKL "Nowoczesna szkoła - nowoczesny uczeń".

14. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną o kwotę 38.453,00 zł.

15. Zwiększenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 10.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami od planowanych.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 47.366.274,74 zł i zwiększają się o 143.372,00 zł, w stosunku do ostatniej zmiany.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na potrzeby Wydziału GK celem przygotowania zmiany organizacji ruchu dla ul. Pruszyńskiego.

2. Zwiększenia wydatków o 6.000,00 zł na wniosek kierownika MZUK na potrzeby przebudowy chodników na terenie miasta.

3. Zmniejszenia wydatków związanych z inwestycjami na Górze Zamkowej o 65.717,00 zł, ponieważ zadanie realizowane jest w mniejszym zakresie niż zostało to zaplanowane.

4. Zwiększenia wydatków z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta o kwotę 18.000,00 zł na wniosek Gminy Wąbrzeźno i z otrzymanej na ten cel dotacji.

5. Przesunięcia środków zaplanowanych na realizację zadań zleconych w kwocie 700,00 zł między paragrafami.

6. Przesunięcia wydatków Wydziału Rozwoju Miasta na kwotę łączną 16.000,00 zł na wniosek Kierownika wydziału, między innymi na zabezpieczenie w kwocie 5.700,00 zł przyjazdu w listopadzie delegacji z Syke.

7. Przesunięcia wydatków na kwotę 1.000,00 zł między paragrafami wydatków urzędu na wniosek Kierownika Wydziału OA.

8. Przesunięcia wydatków inwestycyjnych OSP na dotację inwestycyjną w związku z realizacją projektu razem z Komendą Wojewódzką OSP na kwotę 3.600,00 zł.

9. Przesunięcia wydatków Straży Miejskiej w kwocie 3.900,00 zł między paragrafami na wniosek Komendanta Straży.

10. Zwiększenia wydatków SP nr 3 o kwotę 7.379,00 zł otrzymaną z odszkodowania ubezpieczyciela.

11. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych z dotacji na funkcjonowanie przedszkoli o kwotę 69.379,00 zł, która zmniejsza planowane dochody z wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu po stronie dochodowej. Zaplanowane środki budżetowe dla Przedszkola Miejskiego zabezpieczają potrzeby jednostki.

12. Zwiększa się środki niezbędne na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół o kwotę 3.600,00 zł.

13. Zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 8.000,00 zł na koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych na wniosek Kierownika Ośrodka.

14. Przesunięcie wydatków MOPS w kwocie łącznej 3.050,00 zł na wniosek Kierownika MOPS.

15. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.002,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami w WCPTiIS na wniosek Dyrektora jednostki.

16. Zwiększenia wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych w łącznej kwocie na wynagrodzenia i pochodne 90.500,00 zł.

17. Zwiększenia wydatków o kwotę 99.827,00 zł związaną z realizacją projektu POKL "Nowoczesna szkoła - nowoczesny uczeń". Projekt prowadzony i realizowany będzie w Gimnazjum nr 1.

18. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 10.000,00 zł na przygotowanie projektu dokumentacji budowy Biblioteki.

19. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska w związku z wyższym wykonaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

20. Zwiększenie wydatków o kwotę 38.453,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej.

21. Zwiększenia wydatków na wody opadowe o kwotę 5.000,00 zł w związku z zakończeniem budowy ul. Matejki na wniosek Kierownika GK.

22. Zwiększenia na wniosek MZUK wydatków o 2.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz 6.400,00 zł na przebudowę garażu na potrzeby przekaznia obiektu do Powiatu Wąbrzeskiego.

23. Zwiększenia wydatków Wydziału GK o 307,00 zł na odtworzenie uszkodzonej huśtawki - środki od ubezpieczyciela.

24. Zwiększenia wydatków o 3.500,00 zł dla Wydziału GK na potrzeby zapłaty za konserwację lamp dla których minął okres gwarancji.

25. Zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na energię cieplną w obiektach sportowych przy ul. Sportowej 3.

Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Deficyt stanowi kwotę 2.800.000,00 zł. Zmienia się załącznik Nr 1 i 2 dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 i 5A dotyczący dotacji i załącznik nr 6 dotyczący rachunków dochodów wydzielonych oświaty.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »