| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Miasta Radziejów

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594; ze zm. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182; ze zm. z 2013 r. poz. 509 i 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/170/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i zasad odpłatności za te usługi, zmieniona uchwałami: Nr XI/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku; Nr XVIII/149/2012 z dnia
28 grudnia 2012 roku; Nr XXIV/200/2014 r. z dnia 31 stycznia 2014 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pawlak


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/256/2014
Rady Miasta Radziejów
z dnia 14 listopada 2014 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na dany rok, określony jako stosunek kosztów za rok poprzedni do ilości przepracowanych godzin, ustala się w wysokości 13 zł.

§ 3. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej
do ponoszenia odpłatności nie przekracza kwoty ustawowego kryterium dochodowego.

§ 4. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
w części lub całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie do % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej


Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi


Osoby samotne

Osoby w rodzinie

Do 100%

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Powyżej 100 do 150%

Bezpłatnie

5 %

Powyżej 150 do 200%

5 %

15 %

Powyżej 200 do 250%

10%

30 %

Powyżej 250 do 300%

25%

50 %

Powyżej 300 do 400%

40 %

60 %

Powyżej 400 do 500%

60 %

80 %

Powyżej 500 do 700 %

70 %

90%

Powyżej 700%

100%

100%

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dany miesiąc za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszą opłatę w kasie Urzędu Miasta w Radziejowie przy
ul. Kościuszki 20/22 lub na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do dnia
15-go następnego miesiąca.

§ 6. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub w całości od tej opłaty jeżeli:

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej
z przyjętych zasad;

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Uzasadnienie

Art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że Rada Miasta w drodze aktu prawa miejscowego określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Podjęcie uchwały jest wymogiem formalnym, niezbędnym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania mieszkańcom pomocy w formie usług opiekuńczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »