| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 13 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 69.511.453,32 zł,

- zwiększa się o kwotę 3.154.028,63 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.270.000,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 69.945.481,95 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.162.491,61 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.375.391,61 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.188.100,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 595.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.733.483,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 37.049.507,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 62.382.279,90 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.563.202,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 595.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.918.803,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.113.836,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 74.901.453,32 zł

- zwiększa się o kwotę 965.866,58 zł

- zmniejsza się o kwotę 471.837,95 zł po zmianie plan wydatków wynosi 75.395.481,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.865.651,95 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.984.657,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.340.559,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.644.098,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.918.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600.943,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 132.050,94 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.529.830,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.173.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 5.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.410.440,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.960.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

6) § 6 otrzymuje brzmienie:  "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.243.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.779.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

7) § 10 otrzymuje brzmienie:  "§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  "§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.910.440,00 zł, w tym na:

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

4) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.450.000,00 zł

5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.960.440,00 zł".

9) § 13 otrzymuje brzmienie:  "§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.450.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.960.440,00 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

10) § 14 otrzymuje brzmienie:  "§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 305.000,00 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu."

11) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku", Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok", Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2015 rok", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 2.720.000,00 zł (tzw. opłata śmieciowa). Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Środki z tytułu opłaty za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości będą ewidencjonowane w dziale 900 rozdział 90002 § 0490.

Na podstawie Uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 434.028,63 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" § 2990 i 6680. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i należyte prowadzenie postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Koronowo oraz w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy".

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 350.000,00 zł - usunięcie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wilcze-Łąsko Wielkie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 250.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając nową inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tryszczynie-Morzewcu (dokumentacja projektowa)”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75095, 80101, 80110 zabezpieczając podatek VAT.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 zabezpieczając dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80104 zabezpieczając dotację celową dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Sicienko oraz Gminy Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 27.867,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim - dokumentacja projektowa” oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.600,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 2.774,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80101. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 2.750,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 6.350,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia na kwotę 6.511,00 (zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80101 i 80148). Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 107,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 80110. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 5.700,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 400.600,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie” (kwota 105.000,00 zł) oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy ” (kwota 295.600,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 20.000,00 zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 23.036,95 zł.

W wyniku usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Wilcze-Łąsko Wielkie” finansowanego między innymi pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu, wprowadzenia nowego zadania kanalizacyjnego finansowanego po stronie przychodów pożyczką oraz zwiększenia dodatkowych środków z tytułu emisji obligacji komunalnych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” zmianie uległ deficyt budżetu z kwoty 5.390.000,00 zł do 5.450.000,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »