| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.[1])) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 poz. 995), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Lubicz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 8629
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Lubicz Górny w powiecie toruńskim, której obszar obejmuje część miejscowości: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria, Krobia.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Lubicz wyznaczoną uchwałą Nr XXXIX/965/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149, poz. 1851).

§ 4. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazana w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Załącznik do Uchwały Nr IV/92/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 marca 2015 r.

Mapa obszaru i granic aglomeracji Lubicz

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W myśl z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Aglomerację Lubicz, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, tj.: Rady Gminy Lubicz.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Procedura wyznaczenia aglomeracji Lubicz w nowym obszarze i granicach została wszczęta na wniosek Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 lipca 2014 r., znak: PR.03.3.2014. Materiały dotyczące projektu planu aglomeracji, które zostały przez Urząd Gminy Lubicz uzupełnione w grudniu 2014 r. zweryfikowano i stwierdzono, że spełniają one wymogi określone ww. rozporządzeniem i w związku z tym mogą stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.

W dniu 31 grudnia 2014 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Lubicz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 8629. Przedmiotowy projekt uchwały przekazany został do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7320.20.1.2013) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pismo z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7320.20.1.2013) oraz zaopiniowania przez Radę Gminy Lubicz (pismo z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7320.20.1.2013). Uzyskano
w przedmiotowej sprawie:

- pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: WOO.070.3.4.2015.AG,

- pozytywne uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: postanowienie z dnia 03 luty 2015 r., znak: ZGPW/861-5/1/2015/KK,

- pozytywną opinię Rady Gminy Lubicz wyrażoną w uchwale Nr IV/33/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz.

W związku z wypełnieniem wszystkich czynności przewidzianych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zgodnie z kompetencjami, niniejszym aktem prawnym Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznacza aglomerację Lubicz.

Obszar aglomeracji Lubicz, wyznaczony na mapie w skali 1:10000, obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i projektowanej kanalizacji zbiorczej w miejscowości Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Nowa Wieś, Złotoria i Krobia. Nazwa miejscowości tworzącej aglomerację jest zgodna z nazwą urzędową przyjętą w wykazie urzędowym nazw miejscowości w Polsce.

Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz są właściwe:

· uchwała Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24.04.20106 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia,

· uchwała Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek,

· uchwała Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16.11.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny,

· uchwała Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny,

· uchwała Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo wraz ze zmianą z dnia 28.06.2010 r.,

· uchwała Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś,

· uchwała Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec,

· studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała Nr XV/176/2011 rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 8629. Ustalona została w oparciu o liczbę mieszkańców korzystających z istniejącego systemu kanalizacyjnego: 7285 rzeczywistych mieszkańców przyjętych według ewidencji, 45 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji przyjętych według zarejestrowanych łóżek noclegowych, 1010 RLM planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej, 112 RLM wynikających z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe oraz 177 RLM korzystających
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych.

Na obszarze aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 46,4 km (w tym 38,8 km kanalizacji grawitacyjnej i 7,6 km kanalizacji tłocznej) zakończona mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Lubicz Górny, powiat toruński. Aktualnie średnia przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi 600 m3 /d, a maksymalna 780 m3 /d. Wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 11565 RLM. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 8 grudnia 2006 r., znak: OS.I.6223-37/05/2006 obowiązującej do końca listopada 2016 r. Ilość ścieków obecnie wytwarzanych w aglomeracji i kierowanych do oczyszczalni ścieków komunalnych wynosi 602 m3 /d, z czego 100 m3 /d to ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 695 m3 /d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drwęca.

Na terenie aglomeracji planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8 km (6,7 km grawitacyjnej i 1,3 km tłocznej) w miejscowości Krobia, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Złotoria. W wyniku realizacji inwestycji związanych z gospodarką ściekową, do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 1010 mieszkańców. Wskaźnik długości sieci obliczony jako stosunek liczby mieszkańców planowanych do przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej do długości planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej wynosi: 1010 mieszkańców/8 km = 126,25 mieszkańców/km sieci i spełnia wymogi § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, bowiem jest większy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Z obszaru aglomeracji Lubicz przyjętego uchwałą Nr XXXIX/965/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz wyłączone zostały obrzeża miejscowości Krobia, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Nowa Wieś i Złotoria. Obszar wyłączony z aglomeracji charakteryzuje się potencjalnie niskim wskaźnikiem liczby mieszkańców na km koniecznej do wybudowania kanalizacji sanitarnej. Wskaźnik ten oszacowano dla miejscowości Krobia na poziomie 80 mieszkańców na 1 km kanalizacji. Dla 259 mieszkańców należałoby wybudować co najmniej 3,23 km sieci kanalizacyjnej. Podobnie jest w miejscowości Lubicz Górny, którą zamieszkuje 351 osób (należałoby wybudować co najmniej 3,98 km sieci kanalizacyjnej). Wskaźnik długości sieci wyniósłby: 351 mieszkańców /3,98 km = 88,2 mieszkańców/km sieci kanalizacyjnej. W miejscowości Nowa Wieś i Złotoria należałoby wybudować 3,37 km sieci kanalizacyjnej, do której zostałoby podłączonych 174 mieszkańców. Średni wskaźnik długości sieci wyniósłby 51,6 Mk/km, natomiast w Lubiczu Dolnym 50 mieszkańców mieszka na obszarach chronionych, gdzie wskaźnik długości sieci nie przekracza 64,9 Mk/km, a poza obszarem chronionym 106,7 Mk/km dla 556 osób. Inny problem na tych terenach to zbyt wysoki poziom wód gruntowych co sprawia, że teren jest mało atrakcyjny. Z terenu aglomeracji zostały zlikwidowane i odłączone takie zakłady jak: PRIMET, ROLNOMIĘS, KOBERO i TAGMET, które generowały 73,4 RLM. Zakłady te odprowadzały ścieki o jakości niedopuszczalnej dla istniejącej na terenie gminy oczyszczalni. Obecnie ścieki z zakładów są wywożone we własnym zakresie do oczyszczalni ścieków na terenie innych gmin, gdzie istnieje techniczna możliwość przyjęcia ścieków o charakterystycznych dla danego zakładu parametrach.

Rozwiązaniem problemu powstających ścieków na obszarze wyłączonym z aglomeracji będzie zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych, jak również indywidualnych systemów zapewniających odpowiedni poziom ochrony środowiska jednocześnie spełniających standardy polskich jak i unijnych norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków.

W obszarze projektowanej aglomeracji Lubicz znajduje się strefa ochronna ujęcia wody "Drwęca-Jedwabno" składającą się z:

· terenu ochrony bezpośredniej ujęcia "Drwęca";

· terenu ochrony bezpośredniej ujęcia "Jedwabno";

· terenu ochrony pośredniej wspólnego dla ujęcia: Drwęca" i "Jedwabno",

ustanowione rozporządzeniem Nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody "Drwęca-Jedwabno" tj.: ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Drwęcy km 11+420 w m. Lubicz pn. "Drwęca" oraz ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych w km 15 rzeki Drwęcy w rejonie wsi Jedwabno, gm. Lubicz pn. "Jedwabno".

Teren aglomeracji Lubicz częściowo pokrywa się z obszarem:

· Natura 2000 - Doliny Dolnej Wisły PLB040003, która powołana została rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Obowiązującym aktem prawnym dla obszaru jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz.133) oraz Dolina Drwęcy
i Nieszawska Dolina Wisły, ustanowione Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/WG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składający się na kontynentalny region biograficzny (2011/64/UE),

· Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - o powierzchni 56 848 ha, rodzaj ekosystemu wodno-lądowy, obszar obejmuje teren gm. Lubicz. W granicach obszaru chroniony jest odcinek rzeki Drwęcy od Brodnicy, aż po ujścia Drwęcy do Wisły
w rejonie wsi Złotoria; Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 99 poz.793),

· rezerwat przyrody "Rzeka Drwęca" - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 71, poz.302 z dnia 19 września 1961 r ). Rezerwat na terenie gm. Lubicz obejmuje pas szerokości 5 m po obu stronach rzeki Drwęcy. Rezerwat został utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci i certy.

Do pomników przyrody należą:

· dąb szypułkowy w Lubiczu Dolnym, decyzja wojewody toruńskiego z 1979 roku; brak pozostałych danych,

· dąb szypułkowy w Nowej Wsi - decyzja wojewody toruńskiego z 1998 roku; brak pozostałych danych,

· dąb szypułkowy w Złotorii; uchwała Rady Gminy NR XVIII/260/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 Nr 57 poz. 999).

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych, bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych.

5. Ocena skutków regulacji:

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi samorządowi ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513, z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 822, poz. 850 i poz.1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »