| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Dragacz

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 6k ust.1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.[2])), w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 87), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dragacz, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, która wynosi 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Traci moc Uchwała NR III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015r. poz. 256).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Dragacz z 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty jest nieważna w części § 6, gdyż w sposób istotny narusza zapisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz 1172 z późn. zm.).

Akty prawa miejscowego wchodzą w życie zgodnie z dyspozycją art. 4 ust 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a więc po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W związku z powyższym należało podjąć przedmiotową uchwałę.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1593, z 2015r. poz. 87 i poz. 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »