| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 23 kwietnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.. Nr 157, poz. 1240 ze . zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2015 o kwotę 173.000,00 zł,

2) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2015 - 14.723.468,49 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 1.638.150,00 zł,w tym:

a) ze sprzedaży majątku - 250.000,00 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 1.338.150,00 zł,

2) dochody bieżące 13.085.318,49 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.524.453,49 zł,

b) subwencja ogólna - 5.192.510,00 zł,

c) dotacje celowe - 436.666,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- 319.137,92 zł

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2015 - 15.098.325,49 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe - 1.883.758,82 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 1.069.100,00 zł,

2) wydatki bieżące - 13.214.566,67 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.355.535,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.059.152,27 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.658.773,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.778.986,48 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 324.119,92 zł,

f) obsługa długu- 38.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.524.453,49 zł.

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 730.221,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 355.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 374.857,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 374.857,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie


Władysław Domagalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W planie finansowym na rok 2015 wprowadzono zmiany polegające na zwiększenie wydatków na kwotę 173.000,00 zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 557.221,00 zł na kwotę 730.221,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmianie uległa kwota przychodów wynosić będzie 730.221,00 zł, a rozchody bez zmian tj. 355.364,00 zł. Nie uległa zmianie kwota dochodów majątkowych i stanowi kwotę 1.638.150,00 zł. Zmianie uległa kwota dochodów majątkowych z kwoty 1.969.332,00 zł na kwotę 1.638.150,00 zł oraz wydatków majątkowych z kwoty 1.763.758,82 zł na kwotę 1.883.758,82 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono środki na zadania majątkowe na kwotę 120.000,00 zł. Na modernizację drogi gminnej w Słaboszewie zwiększono środki o 100.000,00 zł, a o 20.000,00 zł zwiększono środki na zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych,

Dział 754 - ochotnicze straże pożarne - zwiększono środki o 20.000,00 zł na zakup materiałów, w celu przeprowadzenia remontu dachu strażnicy w Parlinie,

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono środki o kwotę 33.000,00 zł na zakup usług oświatowych od innych jednostek samorządu terytorialnego tzn. refundacja innej gminie kosztów uczęszczania ucznia Gminy Dąbrowa.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »