| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz.1072 ) oraz art.13b ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.460, na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić Strefę Płatnego Parkowania zwaną dalej SPP na drogach publicznych miasta Koronowo określoną na planie graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wyłącza się z Strefy Płatnego Parkowania:

a) dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla gości Gminy Koronowo, Urzędu Miejskiego w Koronowie bezpośrednio znajdujące się przed budynkiem Ratusza przy ul Plac Zwycięstwa.

b) trzy miejsca parkingowe przy Pl. Zwycięstwa na postój taksówek.

§ 2. Ustala się płatne parkowanie pojazdów samochodowych na terenie SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do godz. 17.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 17.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. 1. Ustala się, że opłata podstawowa za pierwsze półgodziny parkowania wynosi 1,00 zł.

2. Wysokość opłat w zależności od czasu parkowania, wykupionego miesięcznego abonamentu w określonym obszarze i sposobu uiszczania opłat określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zerowe stawki opłat, które przysługują następującym użytkownikom dróg:

1) osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób posiadającym kartę parkingową wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w miejscach do tego wyznaczonych,

2) kierującym pojazdami służb technicznych miasta tylko i wyłącznie w czasie wykonywania czynności służbowych. Do służb technicznych miasta zalicza się:

a) służby wodociągowo-kanalizacyjne obsługujące miasto;

b) służby energetyczne obsługujące miasto;

c) służby ciepłownicze obsługujące miasto;

d) służby telekomunikacyjne obsługujące miasto;

e) służby drogowe i komunalne. Pojazdy w/w służb powinny być oznaczone zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

3) kierującym pojazdami instytucji prowadzących statutową działalność charytatywną lub opiekuńczą,

4) kierującym pojazdami oznakowanych służb uprzywilejowanych wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

5) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, w oczekiwaniu na pasażera lub w związku z zakończeniem kursu i rozliczeniem z pasażerem na czas do 5 minut.

§ 5. Opłaty wymienione w uchwale pobierane są w formie biletów parkingowych przez inkasenta operatora SPP.

§ 6. Ustala się Regulamin Strefy Płatnego Parkowania określający sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 1 Uchwała Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXV/403/05 z dnia 28 września 2005 roku. 2 Uchwała Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/41/15 z dnia 13 lutego 2015 roku

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokośc stawek opłat w SPP

Pl. Zwycięstwa

Tucholska,Wąska

1

Za pierwsze 0,5 godziny

1,00 zł

1,00 zł

2

Za pierwsza godzinę

2,00 zł

2,00 zł

3

Za druga rozpoczętą godzinę

2,40 zł

2,40 zł

4

Za trzecią rozpoczętą godzinę

2,80 zł

2,80 zł

5

Za czwarta i każdą nastepną godzinę

2,00 zł

2,00 zł

6

Abonament na okres 1 miesiąca

100,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Koronowie.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają:

1) SPP - strefa płatnego parkowania;

2) operator SPP - Podmiot wyłoniony przez Zarządcę Dróg Gminnych

3) inkasent parkingowy - osoba fizyczna będąca pracownikiem operatora SPP pobierająca opłaty i kontrolująca postój pojazdów w SPP, posiadająca kamizelkę z napisem "Inkasent parkingowy". oraz widoczny identyfikator;

4) pojazd samochodowy - samochód, motocykl;

5) zajęcie stanowiska postojowego in. parkowanie - zatrzymanie i postój pojazdu w strefie obowiązywania znaku D-44;

6) bilet postojowy - dokument przy pomocy którego, potwierdza się opłacenie czasu parkowania pojazdu samochodowego w SPP;

7) ważność biletu postojowego - opłacony limit czasu parkowania;

8) czas parkowania to:

a) możliwy do stwierdzenia, prawidłowo opłacony czas postoju pojazdu samochodowego od zajęcia stanowiska postojowego w SPP do opuszczenia SPP;

b) możliwy do stwierdzenia czas pomiędzy rozpoczęciem nieopłaconego postoju pojazdu samochodowego w SPP, a zakończeniem postoju;

9) karta parkingowa - dokument wydany przez przewodniczącego powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej oraz placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających ograniczone możliwości poruszania się.

10) Karta abonamentowa miesięczna - dokument wydany przez operatora sieci uprawniający do parkowania w SPP.

§ 3. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobierana jest przez inkasenta.

§ 4. Opłata za parkowanie dotyczy wyznaczonych na drogach publicznych miejsc do parkowania znajdujących się w SPP, których granice oznakowane są przy wjazdach znakami D-44 "strefa parkowania" oraz przy wyjazdach znakami D-45 "koniec strefy parkowania".

§ 5. Wysokość opłaty zależna jest od aktualnie obowiązującej stawki i czasu zajęcia stanowiska postojowego.

§ 6. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych uiszcza się poprzez zakup biletu postojowego u inkasenta parkingowego.

§ 7. 1. Kierujący pojazdem samochodowym, niezwłocznie po zajęciu stanowiska postojowego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP za cały przewidywany czas parkowania.

2. W przypadku parkowania pojazdu samochodowego zajmującego więcej niż jedno stanowisko postojowe, opłatę uiszcza się za każde zajmowane stanowisko postojowe.

Rozdział 2.
Sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP

§ 8. Czas parkowania pojazdu samochodowego opłaca się poprzez wykupienie biletu postojowego, o których mowa w § 6.

§ 9. Do pobierania opłat za sprzedane bilety postojowe uprawnieni są inkasenci parkingowi.

§ 10. 1. Bilet postojowy wykupiony u inkasenta parkingowego musi być czytelnie, trwale i jednoznacznie określający datę oraz godzinę rozpoczęcia postoju.

2. Przy dłuższym czasie parkowania nieprzewidzianego wcześniej należy dodatkowo wykupić bilet, za okres parkowania w strefie bez wniesionej opłaty.

§ 11. Niewykorzystanie biletu postojowego na jednym miejscu parkowania upoważnia do jego wykorzystania na innym miejscu SPP w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.

§ 12. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§ 13. 1. Bilety postojowe muszą być umieszczone za wycieraczką przedniej szyby samochodu, a w przypadku motocykla w widocznym miejscu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne dla inkasenta parkingowego.

2. Skutkiem niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, będzie uznanie przez inkasenta parkingowego, że nie uiszczono opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP.

§ 14. 1. Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania w SPP pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, na wyznaczonych i oznaczonych odpowiednio w tym celu miejscach.

2. Miesięczna karta abonamentowa uprawnia do parkowania w wskazanej SPP na wolnych miejscach parkingowych

3. Karta parkingowa i miesięczna karta abonentowa musi być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.

§ 15. Przez nie uiszczenie opłaty rozumie się:

1) nie wniesienie opłaty za parkowanie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 niniejszego regulaminu;

2) parkowanie poza czas opłacony;

3) umieszczenie dowodu wniesienia opłaty parkingowej, o którym mowa w § 6, lub dokumentu uprawniającego do parkowania bez uiszczenia opłaty, w sposób sprzeczny z postanowieniami § 13 ust. 1 i § 14 ust. 3.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wzory biletów postojowych określa operator SPP.

§ 17. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP przyjmowane są w siedzibie

operatora SPP.


Uzasadnienie

Z przeprowadzonych analiz oraz obserwacji napełnienia obszaru Strefy Płatnego Parkowania wynika, że w godzinach największego zatłoczenia, występuje brak miejsc parkingowych. Na powyższe ma również wpływ parkowanie tzw. abonamentowe. Korzystający z miesięcznego abonamentu stanowią ok.35% zajmujących miejsca parkingowe co powoduje, że na 16 miejscach parkingowych nie odbywa się rotowanie pojazdów. Niezależnie od powyższego w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost ilości samochodów co spowodowało, że Strefa Płatnego Parkowania w swoim obecnym kształcie nie spełnia już zakładanego dla niej zadania. W związku z powyższym istnieje potrzeba jej poszerzenia. Proponuje się poszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego o miejsca parkingowe w rejonie ulicy Tucholskiej i Wąskiej. Znaczne natężenie ruchu w tym rejonie miasta jak również fakt, iż większość samochodów na w/w ulicach parkuje na nich bardzo długo powoduje ograniczenia w parkowaniu pojazdów zarówno dla mieszkańców miasta jak i osób przyjezdnych. Wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdów pozwoli większej ilości kierowców zaparkowanie swoich pojazdów, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy na tym obszarze. Jednocześnie proponuje się sprzedaż abonamentu miesięcznego przy ul Tucholska - Wąska z jednoczesnym zaprzestaniem pobierania opłat abonamentowych przy ul Pl. Zwycięstwa. Podjęte działania pozwolą na znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym i handlowym, spowodują zwiększenie rotacji parkujących pojazdów oraz usprawnią organizację ruchu w centrum miasta. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym staje się zamiar poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. W związku z uaktualnieniem zapisów przedmiotowej uchwały wprowadza się Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego stanowiący załącznik nr 3. Regulamin niniejszy określa sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Koronowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »