| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust.1 i 3, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie g minnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Gminy Gostycyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Gostycyn.

§ 2. Młodzieżowa Rada Gminy Gostycyn ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

§ 3. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn odbędą się w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i zasady jej działania określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Załącznik do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY GOSTYCYN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Gostycyn,

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gostycyn,

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gostycyn,

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gostycyn,

5) szkole gimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkołę gimnazjalną mającą swą siedzibę w Gminie,

6) uczniach szkół ponadgimnazjalnych - należy przez to rozumieć uczniów dowolnych szkół ponad gimnazjalnych, absolwentów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Gostycyn do 18 roku życia, posiadajacych stałe zameldownie na terenie Gminie Gostycyn,

7) Kordynatorze Młodzieżowej Rady Gminy - należy przez to rozumieć nauczyciela z Zespołu Szkół w Gostycynie.

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży tj. wszystkich klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 18-tego roku życia na terenie Gminy Gostycyn.

2. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

3. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

4. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.

5. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem: "Młodzieżowa Rada Gminy Gostycyn".

§ 3. 1. Młodzieżowa Rada składa się od 11 do 15 radnych.

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

R o z d z i a ł 2
Cele i środki działania

§ 4. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych,

2) włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego,

3) kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku,

4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych,

5) postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,

6) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,

7) promowanie kultury,

8) promowanie samorządności wśród ludzi młodych,

9) propoagowanie zdrowego trybu życia, sportu i rekreacji.

§ 5. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) opiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Gostycyn;

3) podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, w szczególności w zakresie upowszechniania idei samorządowej;

4) koordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy;

5) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży;

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady.

§ 6. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady Gminy, części budżetu Gminy.

R o z d z i a ł 3
Organy Młodzieżowej Rady

§ 7. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona następujące organy:

1) Prezydium Młodzieżowej Rady;

2) Komisję Rewizyjną;

3) zespoły problemowe.

§ 8. 1. Prezydium Młodzieżowej Rady, zwane dalej "Prezydium", jest organem wykonawczym Młodzieżowej Rady. W jego skład wchodzą: Przewodniczy, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

2. Młodzieżowa Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością swojego składu w głosowaniu tajnym, w obecności, co najmniej 2/3 członków Młodzieżowej Rady.

3. Młodzieżowa Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy swojego składu w głosowaniu tajnym na wniosek 1/4 składu Młodzieżowej Rady.

4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Młodzieżowa Rada rozpatruje na kolejnej sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia przedmiotowego wniosku.

5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie określonym w ust. 3 i 4.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.

8. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 9. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady;

3) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 10. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;

2) organizowanie pracy Prezydium;

3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,

4) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady; przygotowanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom,

5) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,

6) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej.

§ 11. Do zadań Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

1) koordynacja działań zespołów problemowych Młodzieżowej Rady,

2) kierowanie pracami Rady w przypadku nieobecności Przewodniczącego;

3) pomoc Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad.

§ 12. Do zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady,

3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 13. 1. Młodzieżowa Rada kontroluje działalność Prezydium poprzez powołaną w tym celu, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych, niebędących członkami Prezydium.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Młodzieżową Radę w zakresie kontroli i nadzoru.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji spośród członków

Komisji.

5. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub 1/4 członków Młodzieżowej Rady

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 14. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie konkretnych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy zespołu, zakres jego zadania i termin realizacji określa Młodzieżowa Rada w drodze uchwały.

3. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

R o z d z i a ł 4
Radni Młodzieżowej Rady

§ 15. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu, na I sesji, uroczystego ślubowania o następującej treści: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo "ślubuję". Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na I sesji, na której są obecni.

§ 16. Radny ma prawo:

1) zgłaszania do Prezydium postulatów i inicjatyw związanych z zakresem działania Młodzieżowej Rady,

2) składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady;

3) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych;

4) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Młodzieżowej Rady;

5) wnoszenia pod obrady sesji Młodzieżowej Rady spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§ 17. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;

2) aktywnego uczestnictwa w działalności Młodzieżowej Rady;

3) uczestniczenia w sesjach Młodzieżowej Rady oraz pracach zespołów problemowych, do których został wybrany;

4) informowania wyborców o działalności Młodzieżowej Rady;

5) przedstawiania wniosków wyborców na sesjach Młodzieżowej Rady;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami samorządu uczniowskiego szkoły gimnazjalnej, w której uzyskał mandat;

7) powiadomienia Przewodniczącego o zmianie miejsca nauki i zamieszkania w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.

§ 18. 1. Wygaśniecie mandatu radnego Młodzieżowej Rady następuje wskutek:

1) zrzeczenia się mandatu radnego złożonego w formie pisemnej,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady,

3) nieprzestrzegania Statutu Młodzieżowej Rady,

4) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy,

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego.

2. Decyzję o skróceniu kadencji radnego podejmuje Młodzieżowa Rada na wniosek Przewodniczącego, Prezydium lub minimum 1/4 radnych większością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

R o z d z i a ł 5
Sesje Młodzieżowej Rady

§ 19. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z przerwą w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 20. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący ustalając projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. Przewodniczący zwołuje sesje z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 radnych.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem wysyłając zawiadomienia wraz z projektami uchwał, a także innymi materiałami niezbędnymi radnym.

4. O sesji powiadamia się, w trybie przewidzianym w ust. 2, Koordynatora Młodzieżowej Rady.

5. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników

wyborów do Młodzieżowej Rady.

6. W przypadku niecierpiącym zwłoki sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonym

w ust. 3.

§ 21. Przed każdą sesją Przewodniczący w uzgodnieniu z Koordynatorem Młodzieżowej Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 22. Obrady Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej na trzy dni przed sesją poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowej Rady oraz w siedzibie szkół gimnazjalnych.

§ 23. Sesje mogą mieć charakter uroczysty. O uroczystym charakterze sesji decyduje Przewodniczący. Sesja uroczysta może być przekształcona w sesję zwykłą.

§ 24. 1. Młodzieżowa Rada jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności quorum - co najmniej połowy składu Młodzieżowej Rady.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.

§ 25. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn".

§ 26. 1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest w szczególności wniosek o:

1) sprawdzenie quorum,

2) sprawdzenie listy obecności,

3) zmiany w porządku obrad, w tym uzupełnienie porządku obrad o sprawy nieobjęte zawiadomieniem,

4) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,

5) odroczenie dyskusji lub zakończenie dyskusji i przystąpienie do podjęcia uchwały;

6) głosowanie bez dyskusji,

7) zarządzenie przerwy.

8) zamknięcie listy mówców;

9) naruszenia w toku prac Młodzieżowej Rady niniejszego statutu.

2. Młodzieżowa Rada rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie, po wysłuchaniu wnioskodawcy.

§ 27. 1. Wnioski merytoryczne radny może składać w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "wolne wnioski".

2. Wnioski merytoryczne podlegają głosowaniu.

§ 28. 1. W porządku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, przewiduje się zgłoszenie "wolnych wniosków" oraz interpelacji przez radnych.

2. Wolne wnioski dotyczą uwag, spostrzeżeń, propozycji i pomysłów związanych z funkcjonowaniem

Młodzieżowej Rady. W sprawach "wolnych wniosków" nie podejmuje się uchwał.

3. Radni składają interpelację w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem jest Prezydium lub zespoły problemowe. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4. Członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji. W sprawach skomplikowanych adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenie odpowiedzi pisemnie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu, zgłaszającemu interpelację i Przewodniczącemu, który w porządku najbliższej sesji informuje Młodzieżową Radę o udzielonej odpowiedzi.

§ 29. 1. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności, prawomocności obrad (quorum), Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski o charakterze formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady. W protokole z sesji należy odnotować przyczyny z powodu, których sesja się nie odbyła.

§ 30. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Młodzieżową Radę porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom niebędącym radnymi po uprzednim zgłoszeniu się tych osób do listy mówców.

4. Listę mówców prowadzi Sekretarz.

§ 31. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz zwięzłością wystąpień radnych i innych uczestników sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na Sesji, ma

prawo również odebrać głos.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Młodzieżowej Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek, bądź uchybiają prowadzeniu sesji.

§ 32. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie.

§ 33. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn".

§ 34. 1. Z każdej sesji Sekretarz sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, a także nazwisko i imię Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli przewodniczył obradom,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z podaniem przyczyny nieobecności,

4) odnotowanie zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji,

5) prządek obrad,

6) przebieg obrad,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników,

8) podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli przewodniczył obradom oraz Sekretarza.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Młodzieżową Radę uchwał i złożonych interpelacji.

3. Protokoły z sesji są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Gminy w terminie 30 dni od zakończenia sesji.

4. Protokół zatwierdza się na następnej sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek oraz zatwierdzeniu

protokołu decyduje Młodzieżowa Rada w głosowaniu.

5. Protokoły z sesji numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Numeracja zaczyna się

z początkiem kadencji.

§ 35. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad Młodzieżowa Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji.

§ 36. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący, zespoły problemowe, co najmniej 3 radnych lub Prezydium.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów

wymienionych w ust.1 Samorządy Uczniowskie szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

§ 37. 1. Wniosek o podjęcie uchwały wnoszonej z inicjatywy zespołów problemowych co najmniej 3 radnych

lub Prezydium, przedstawia się Przewodniczącemu wraz z projektem uchwały i jej uzasadnieniem.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji,

Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego uchwalenia, bądź odesłać go do opracowania przez

Prezydium.

§. 38 Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera:

1) datę i tytuł uchwały;

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały;

3) przedmiot uchwały;

4) merytoryczną treść;

5) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem;

6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania;

7) uzasadnienie.

§ 39. 1. Uchwały opatruje się numerem uchwały (cyfra arabska), numerem sesji (cyfry rzymskie) oraz dwoma ostatnimi cyframi roku.

2. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji w Biurze Obsługi Rady Gminy.

§ 40. 1. Młodzieżowa Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, Młodzieżowa Rada podejmuje również wnioski merytoryczne, apele i stanowiska.

3. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych.

4. Młodzieżowa Rada może w każdej sytuacji postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

§ 41. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od głosów oddanych na kandydaturę lub wniosek głosowany każdy z osobna.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

§ 42. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za",

"przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach opatrzonych pieczęcią Młodzieżowej Rady. Za głosy oddane uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

3. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

R o z d z i a ł 6
Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady

§ 43. 1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Radzie Gminy oraz Wójtowi opinii we wszystkich prawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1, Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Młodzieżową Radę stanowiska.

3. Organ samorządu gminnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z wnioskiem o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. W przypadku niecierpiącym zwłoki sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonym

w ust. 3.

R o z d z i a ł 7
Opieka merytoryczna i nadzór w zakresie zgodności z prawem

§ 44. 1. Wójt wyznacza w drodze zarządzenia Koordynatora Młodzieżowej Rady spośród nauczycieli Zespołu Szkół w Gostycynie oraz Zastępcę Koordynatora Młodzieżowej Rady spośród radnych Rady Gminy Gostycyn.

2. Zadaniem Koordynatora Młodzieżowej Rady jest zapewnienie warunków umożliwiających prz epływ informacji pomiędzy Młodzieżowa Radą a organami samorządowymi Gminy.

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Gminy uchwał Młodzieżowej Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia.

§ 45. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Gminy.

R o z d z i a ł 8
Wybory do Młodzieżowej Rady

§ 46. 1. Wybranym do Rady może być osoba, która w dniu wyborów jest uczniem szkoły gimnazjalnej z terenu Gminy Gostycyn lub jej absolwentem do 18-tego roku życia, nie karana wyrokiem sądowym oraz nie zawieszona w prawach ucznia, posiadająca stałe zameldowanie na terenie Gminy Gostycyn.

§ 47. 1. Prawo wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy przysługuje w proporcjach nie mniej niż 50% uczniów gimnazjum i pozostały % uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. W przypadku braku kandydatur ze szkół ponadgimnazjalnych wolne mandaty przechodzą na uczniów szkoły gimnazjalnej.

3. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kilku kandydatów, a mających wpływ na obsadę ostatniego wolnego mandatu Dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie dokonuje losowania spośród tych kandydatów.

§ 48. Przedstawicieli do Młodzieżowej Rady wybiera młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych oraz ich absolwenci do 18-tego roku życia posiadający stałe zameldowanie na terenie Gminy Gostycyn w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich.

§ 49. 1. Wybory do Rady zarządza się nie później niż na miesiac przed upływem kadencji Rady.

2. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Gostycyn.

§ 50. W razie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady, radnym Młodzieżowej Rady staje się kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

§ 51. Wybory odbywają się w terminie i czasie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Gostycyn.

§ 52. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Wójt Gminy Gostycyn.

§ 53. 1. Z przeprowadzonego głosowania jest sporządzany protokół.

2. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości społeczności uczniowskiej w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

3. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się do Biura Rady Gminy oraz nowo wybranej Młodzieżowej Radzie Gminy.

§ 54. Wybory do Rady I kadencji zarządza Wójt Gminy Gostycyn.

§ 55. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie dotyczących wyborów decyzje podejmuje Prezydium Rady Gminy Gostycyn i Wójt Gminy Gostycyn.

R o z d z i a ł 9
Postanowienia końcowe

§ 56. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy w Gotycynie.

§ 57. Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Gminy.

§ 58. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Statucie, Młodzieżowa Rada podejmuje odrębne uchwały.

§ 59. Sprawy, których Młodzieżowa Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji, kontynuuje Młodzieżowa Rada następnej kadencji.

§ 60. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.


Uzasadnienie

Podstawą prawną dla powstania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn jest art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn będzie miało wpływ na upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży. Taka inicjatywa wpływa na zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku. Stałym elementem pracy Młodzieżowej Rady będzie prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży w Gminie Gostycyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »