| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Gostycyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),

Rada Gminy Gostycyn,
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Gostycyn dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Gostycyn w kwocie 200 zł (słownie: dwieściezłotych) miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Gostycyn dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Gostycyn w kwocie 200 zł (słownie: dwieściezłotych) miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.

§ 2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego na terenie Gminę Gostycyn żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wniosek o którym mowa ust. 1 składa się do Wójta Gminy Gostycyn nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na rok 2015 składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Przykładowy wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy następujący po roku w którym złożono wniosek.

2. Dotacji na rok 2015 udziela się od miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

3. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Wójta Gminy Gostycyn danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do 20 dnia danego miesiąca, w zależności od rzeczywistej liczby dzieci objętych opieką w placówce.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z rzeczywistym imiennym wykazem dzieci objętych opieką zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn, według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rzeczywistą liczbę dzieci ustala się wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja.

4. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania z rozliczenia dotacji, w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku w którym udzielono dotacji wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

5. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności danych zawartych w wykazach, o których mowa w ust. 2, z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 25 czerwca 2015 r.

...............................................

(pieczątka podmiotu)

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ROK ........

1. .................................................................................................................................................

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy)

2. .................................................................................................................................................

(siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy)

3. .................................................................................................................................................

(adres prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego)

4. .................................................................................................................................................

(forma organizacyjna opieki: żłobek, klub dziecięcy)

5. .................................................................................................................................................

( numer i data wpisu żłobka, klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Gostycyn)

6. .................................................................................................................................................

(planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym)

7. .................................................................................................................................................

( nazwa i numer rachunku bankowego żłobka, klubu dziecięcego, na który ma być przekazywana dotacja).

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

.................................................. ...................................................

(Miejscowość i data) (czytelny podpis składającego wniosek)

Załącznik do wniosku:

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 25 czerwca 2015 r.

...............................................

(pieczątka podmiotu)

WNIOSEK
O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY GOSTYCYN

1. Proszę o przekazanie transzy dotacji na miesiąc: .................................................

2. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka / klubu dziecięcego w miesiącu wnioskowanej dotacji:

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia

1

2

3

...

.................................................. ...................................................

(Miejscowość i data) (czytelny podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 25 czerwca 2015 r.

...............................................

(pieczątka podmiotu)

ROCZNE SPARWOZDANIE Z ROZLICZENIA
DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU .......

1. Dotacja otrzymana za .......... rok: .................................................

2. Dotacja wydatkowana w .......... roku: .................................................

2. Cele wydatkowania dotacji i kwoty:

Lp.

Cel wydatkowania dotacji

W wysokości zł

1

2

...

Razem

.................................................. ...................................................

(Miejscowość i data) (czytelny podpis osoby prowadzącej placówkę)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce określa rada gminy w drodze uchwały.

Mając na względzie zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Gostycyn jest za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »