| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2])); uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,

- uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015r.,

- uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015r.,

- uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 40.802.922,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.595.994,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.206.928,46 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 40.802.922,94 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 30.775.365,54 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.647.423,49 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.174.210,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.473.213,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.341.266,35 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.695.279,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 282.396,70 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10.027.557,40 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.027.557,40 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.680.431,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały";

3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 10.027.557,40 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4) W § 6 pkt 1 ustala się:

- "dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 4.605.130,84 zł";

5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2015r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 185.189,14 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015 z dnia 22 października 2015r. zwiększono plan dotacji w kwocie 176.689,14 zł, w rozdz. 01095 par. 2010, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W związku z powyższym w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w rozdz. 01095, wprowadza się następujące kwoty:

· w par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - 2.379,60 zł,

· w par. 4110 " Składki na ubezpieczenia społeczne" - 409,05 zł,

· w par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" - 675,84 zł,

· w par. 4430 "Różne opłaty i składki" - 173.224,65 zł.

2) Dyrektor Przedszkola Miejskiego zwiększa dochody w kwocie 8.500,00 zł, w rozdz. 80104 "Przedszkola" par. 0690, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Po stronie wydatków budżetowych powyższą kwotę przeznacza się na usługi gastronomiczne - wyżywienie dzieci, rozdz. 80104 par. 4300 "Zakup usług pozostałych" .

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych :

- w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 18.000,00 zł, z par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" na par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków na wynagrodzenia nauczycieli;

- z rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" na rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" par. 4010, w kwocie 16.300,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" na rozdz. 80101 par. 4110, w kwocie 1.200,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 4120 "Składki na Fundusz Pracy" na rozdz. 80101 par. 4120, w kwocie 1.300,00 zł,

w związku z oszczędnościami wynikającymi z planowanym a niewdrożonym oddziałem przedszkolnym od września 2015r., z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia;

- w rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych", z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" na par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń", w kwocie 2.000,00 zł (skutek przydziału od września 2015r. godzin realizowanych z dziećmi objętymi specjalną organizacją nauki w ramach etatu, a nie w ramach nadgodzin, co wpłynęło na wyodrębnienie kosztów z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych);

4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych :

- w ramach par. 4240 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek", z rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" na rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 160,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczennicy kl. IV;
- z rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" :

· z par. 4240 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" w kwocie 760,00 zł,

· z par. 4280 "Zakup usług zdrowotnych" w kwocie 90,00 zł,

· z par. 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 70,00 zł,

- z rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" :

· z par. 4280 "Zakup usług zdrowotnych" w kwocie 400,00 zł,

· z par. 4410 "Podróże służbowe krajowe" w kwocie 1.000,00 zł

- z rozdz. 92695 "Pozostała działalność" :

· z par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 200,00 zł,

· z par. 4300 "Zakup usług pozostałych" w kwocie 316,00 zł,

- na rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", w łącznej kwocie 2.836,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

- z rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach…" z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" na rozdz. 80101 par. 4010, w kwocie 12.164,00 zł, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków.

5) Dyrektor Przedszkola Miejskiego dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych :

- w rozdz. 80104 "Przedszkola" z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" na par. 4300 "Zakup usług pozostałych", w kwocie 3.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu placu zabaw i zakupu niezbędnych usług pozostałych do końca 2015 roku.

6) Dyrektor Gimnazjum dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych :

- w rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach…" z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" na par. 3020, w kwocie 6.000,00 zł (skutek przydziału od września 2015r. godzin realizowanych z dziećmi objętymi specjalną organizacją nauki w ramach etatu, co wpłynęło na wyodrębnienie kosztów z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych);

- w ramach par. 4300 "Zakup usług pozostałych" , z rozdz. 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na rozdz. 80110 "Gimnazja", w kwocie 1.000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup bieżących usług pozostałych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki;

7) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych :

- w rozdz. 80114 " Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" na par. 4280 "Zakup usług zdrowotnych", w kwocie 200,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracownika.

8) W związku z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych dokonuje się przeniesień planów finansowych między jednostkami tj.:

a) z Gimnazjum, z rozdz. 80110 "Gimnazja", w kwocie 36.000,00 zł :

· z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 11.000,00 zł,

· z par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" w kwocie 15.000,00 zł,

· z par. 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" w kwocie 10.000,00 zł,

- do Szkoły Podstawowej w Witosławiu, na rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" :

· na par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" w kwocie 1.000,00 zł,

· na par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 24.000,00 zł,

· na par. 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" w kwocie 10.000,00 zł

· na par. 4120 "Składki na Fundusz Pracy" w kwocie 1.000,00 zł,

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

b) z Przedszkola Miejskiego, z rozdz. 80104 "Przedszkola", w kwocie 10.000,00 zł :

· z par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 8.000,00 zł,

· z par. 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" w kwocie 2.000,00 zł,

ze względu na oszczędności związane z zatrudnieniem nauczyciela stażysty w zastępstwie za nauczyciela mianowanego przebywającego na urlopie macierzyńskim, oraz z uwagi na długotrwałe przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim

- do Szkoły Podstawowej w Witosławiu, na rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników".

9) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) przeniesienia środków w kwocie 11.800,00 zł, w ramach rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne", z par. 4270 " Zakup usług remontowych" na par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5.000,00 zł i na par. 4300 "Zakup usług pozostałych" w kwocie 6.800,00 zł, na zakup oznakowania pionowego na przejazdach kolejowych, oraz wykonanie opracowania określającego zakres prac remontowych na przyjmowanych odcinkach dróg wojewódzkich Nr 241 i 243 przebiegających przez centrum Mroczy wraz z ich wyceną;

b) przeniesienia środków w kwocie 10.000,00 zł, w ramach rozdz. 75075 "Promocja jst", z par. 4300 "Zakup usług pozostałych" na par. 4190 "Nagrody konkursowe, na zakup nagród podczas imprez, konkursów współorganizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe,

c) w planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn. "Zakup wiaty pod kontenery do zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w rozdz. 90002 par. 6060, w wysokości 15.000,00 zł, przeniesienia środków dokonano z zadań: "Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" -5.000,00 zł i "Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - 10.000,00 zł;

d) na podstawie umowy z dnia 1.10.2015r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zmieniono treść wydatku inwestycyjnego " Wpłaty jednostek na fundusz celowy na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do OSP Witosław" na " Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

e) zgodnie z uchwałą Nr 3/2015 Zebrania wiejskiego Sołectwa Krukówko z dnia 19 października 2015r. dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach tj.:

- zmniejszenia zadania "Wyposażenie świetlicy -zakup karniszy, wieszaków, tabliczek informacyjnych i uchwytów " w kwocie 2.433,00 zł ,

- zwiększenia o kwotę 2.433,00 zł zadania " Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zakup- drzew, krzewów i trawy", do kwoty 6.418,00 zł;

f) zgodnie z uchwałą Nr 5/2015 Zebrania wiejskiego Sołectwa Drzewianowo z dnia 19 października 2015r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia "Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną I etap" na "Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie oraz wykonanie projektu budowy piłkochwytu na boisku wiejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz.1358.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »