| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 21 546 692,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 22 646 692,00 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 070 755,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 980 926 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 880 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 180 500 zł,

2. celowe w łącznej kwocie 300 000 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a i 6 do uchwały.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118 400 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 1 600 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały,

2. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 880 926 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780 926 zł,

4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym
w kwocie 100 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Paweł Bogdanowicz

Część opisowa do budżetu na rok 2016

I. Dochody Dochody na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 21 546 692,00 zł, z tego dochody bieżące - 20 681 070,00 zł, dochody majątkowe natomiast - w kwocie 865 622,00 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 175 622 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego). Dział 020 - Leśnictwo Zaplanowano 2 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 000 000,00 zł , odsetki od nieterminowych wpłat - 5 000 zł oraz pozostałe opłaty - 5 000,00 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 798 590 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 97 000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - 9 540,00 zł, ze sprzedaży majątku - 40 000 zł , wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 650 000 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 000 zł , w tym: wpływy z usług - 18 000 zł, dotacje celowe - 1 000 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych - 64 6000 oraz pozostałe wpływy - 3 050,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanez ich poborem Ogółem plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 8 215 921 zł, w tym: wpływy z karty podatkowej 2 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 2 280 000 zł wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne 337 000 zł wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne 202 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 185 000 zł podatek od środków transportowych 176 500 zł podatek od spadków i darowizn 7 5 00 zł wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT 100 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4 760 421 zł wpływy z opłat eksploatacyjnych 20 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 000 zł wpływy z opłat skarbowych 15 000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000 złw pływy z różnych opłat 1 500 zł Dział 758 - Różne rozliczenia Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 879 435 zł, w tym: subwencja oświatowa - 6 079 508 zł, subwencja wyrównawcza - 1 793 927 zł, dsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych - 6 000 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Dochody zostały zaplanowane w kwocie 70 400 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług - 50 800 zł, wpływy z różnych opłat - 1 000 zł, odsetki - 1 500 zł, pozostałe dochody - 17 100 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 654 624 zł, z tego dotacje na zadania zlecone - 2 112 500 zł, dotacje na zadania własne - 538 100 zł. Pozostałe dochody to: pozostałe odsetki - 288 zł, pozostałe wpływy - 3 736 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 651 900, w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 638 900,00 zł.

II. Wydatki Wydatki na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 646 692,00 zł, z tego wydatki bieżące - 20 070 755,83 zł, wydatki majątkowe - w kwocie 2 575 936,17 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 435 267 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - 1 412 567 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 7 600 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowana została przede wszystkim dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 100 zł. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 100 796,86 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń i pochodnych - 411 387 zł, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 882 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 55 000 zł, zakupu energii - 220 000 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych - 339 327,86 zł, opłat i składek - 32 000 zł, podatku VAT - 20 000 zł pozostałe koszty - 13 200 zł. Dział 600 - Transport i łączność Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 982 941,85 zł, z tego wydatki bieżące - 456 512,72 zł, wydatki majątkowe - 526 429,13zł. W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 204 000 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne - plan wydatków został zaplanowany w kwocie 768 222,14 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 515 709,42 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to: zakup materiałów i wyposażenia - 84 520,04 zł, zakup usług remontowych - 54 992,68 zł , zakup usług pozostałych - 104 780,00 zł, wydatki inwestycyjne - 515 709,42 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu). W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 719,71 zł (fundusz sołecki). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 155 167,91 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 500,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 116 667,91 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki zostały ustalone w kwocie 119 554,00 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 30 800 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego - 47 754 zł, plany zagospodarowania przestrzennego - 41 000 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 422 965,00 zł, z tego: w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 97 579 zł, z tego ze środków własnych - w kwocie 32 929,00 zł, pozostałe wydatki - w ramach dotacji na zadania zlecone. w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 130 000 zł, w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 942 500 zł, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 65 150 zł, w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 187 736,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w kwocie 1 550 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 232 500,00 zł, z tego: na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł, wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 230 500,00 zł, Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 71 300 zł, zakup energii - 33 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych - 76 000,00 zł, ubezpieczenie majątku - 25 000 zł, Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 482 100 zł, z tego odsetki - 452 000,00 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 180 500 zł, rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł. Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu. Dział 801 - Oświata i wychowanie Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w skład których wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola oraz dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, na które Gmina przekazuje dotacje zgodnie z art. 90 ustawy systemie oświaty. Rozdział 80101 - Szkołypodstawowe - wydatki ogółem:3 803 501,42 zł W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 330 uczniów. Planowane zatrudnienie to 36,53 etatów pracowników w tym nauczycieli 20,86 (dyplomowanych - 15,04, mianowanych 5,04, kontraktowych - 0,78) pracowników obsługi - 15,67 etatów. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 807 076 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe90 067 zł fundusz zdrowotny - 3 731 zł dodatek wiejski - 75 329 zł dodatek mieszkaniowy - 9 384 zł świadczenia socjalne - 1 623 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 711 499 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne145 477 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne332 777 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy47 572 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe12 000 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie306 187,42 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych3 500 zł

§ 4260. - Energia i woda59 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych162 000 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych1 650 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych37 000 zł

§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych6 000 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe -600 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki -2 900 zł

§ 4500. - Pozostałe podatki (…) -200 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS76 496 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami1 500 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 238 672 zł Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 54 dzieci. Planowane zatrudnienie to 2,68 etatu (nauczyciel dyplomowany - 1, nauczyciel mianowany - 1,68).

§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 39 682 zł

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń11 359 zł fundusz zdrowotny - 400 zł dodatek wiejski - 8 794 zł dodatek mieszkaniowy - 1536 zł świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe133 190 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne11 321 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne26 537 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy3 794 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe400 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie2 100 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych2 000 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych

§ 4280. zakup usług zdrowotnych200 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych970 zł

§ 4410. podróże służbowe100 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS7 019 złRozdział 80104 - Przedszkola - ogółem 606 700 zł Do przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 81 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,06 etatu w tym nauczycieli 7,06 etatów( dyplomowani - 3,00, mianowani - 3,06, stażyści - 1,00) i pracowników obsługi 2 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe27 726 zł fundusz zdrowotny - 900 zł dodatek wiejski - 23 290 zł dodatek mieszkaniowy - 3 072 zł świadczenia socjalne - 464 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe352 191 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne29 937 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne70 012 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy10 018 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe300 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie21 000 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych2 000 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych

§ 4260. - Energia i woda6 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych1 500 zł bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu - 1 500 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych450 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych8 000 zł

§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst55 000 zł

§ 4360. - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych1 000 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki250 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440. - odpis na ZFŚS20 816 zł

§ 4410. - podróże służbowe500 złRozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 119 340 zł

§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 119 340 złRozdział 80110 - Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą 2 413 665 zł W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 170 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 22,89 (dyplomowanych - 13,43 , mianowanych 5,22, kontraktowych - 2,24) pracowników obsługi -5,33 etatu. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 405 430 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe85 145 zł fundusz zdrowotny - 3 003 zł dodatek wiejski - 70 880 zł dodatek mieszkaniowy - 9 816 zł świadczenia socjalne - 1 446 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 163 873 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne98 929 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne230 214 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy32 916 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe500 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie213 200 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych9 000 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych - 9 000 zł

§ 4260. - Energia i woda44 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych24 000 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych1 200 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych34 000 zł

§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych6 200 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe-1 200 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki -1 950 zł ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1 950 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS60 908 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami1 000 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 497 296 zł Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 138 uczniów w ZS w Smólniku i 101 uczniów w ZS w Kruszynie.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe3 500 zł świadczenia socjalne - 3 500 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe130 863 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne11 123 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne29 102 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy3 920 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe38 000 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie169 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych20 000 zł remonty i naprawy autobusów

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych500 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych68 000 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe -300 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki -13 000 zł ubezpieczenie autobusów

§ 4440. - odpis na ZFŚS3 488 zł

§ 4500. - Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu6 000 złterytorialnego podatek od środków transportu

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami500 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnejszkół- ogółem wydatki 338 841 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe300 zł · świadczenia socjalne - 300 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe209 299 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne17 790 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne44 364 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 2.45%5 975 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe16 800 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie13 500 zł materiały biurowe - 5 000 zł zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych - 4 000 zł prenumerata - 500 zł zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu - 4 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych500 zł bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu - 500 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych300 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych18 200 zł opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł · usługi w zakresie bhp 7 200 zł licencje -8 000 zł(opłata licencji za programy "Płace, Budżet i Prawo Oświatowe")

§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych2 200 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe -600 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki -500 zł · ubezpieczenie budynku i sprzętu - 500 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS5 813 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami2 700 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki 35 480 zł Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300. - zakup usług pozostałych20 590 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe -1 890 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000 złRozdział 80148 - Stołówki szkolne ogółem 419 330 zł Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 379 dzieci. Planowane zatrudnienie to 9,38 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe1 400 zł świadczenia socjalne - 1 400 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe291 125 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne24 745 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne54 167 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy7 739 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie24 500 zł

§ 4260. - Energia i woda600 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych1 900 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych450 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych1 100 zł

§ 4410. - podróże służbowe100 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS10 904 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 600 złRozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 64 255 zł

§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 808 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe2 926 zł świadczenia socjalne - 2 926 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe38 469 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne3 270 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne7 616 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy1 088zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe350 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS1 728 złPozostałe wydatki - 1 000 złRozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży e szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 931 345 zł

§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 165 766 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe33 381 zł świadczenia socjalne - 2 926 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe539 891 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne45 891 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne105 874 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy15 128 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe100 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS24 314 złPozostałe wydatki - 1 000 złRozdział 80195 - Pozostała działalność 66 663 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS66 663 zł Planowano odpis na ZFŚS dla 57 nauczycieli emerytów ( 57 x 1169,53 zł) Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą: wydatków na zwalczanie narkomanii - 1 600 zł, wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu), Dział 852 - Pomoc społeczna Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 151 725 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 114 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 17 700 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 213 900 zł, dodatki mieszkaniowe - 35 000 zł, zasiłki stałe - 58 000 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 367 325 zł, wspieranie rodziny - 1 000,00 zł, pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - 344 200 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 336 944 zł, z tego: Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - ogółem 269 266 zł Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 189 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,53 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe10 806 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe186 546 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne15 856 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne36 414 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy5 205 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie3 500 zł materiały biurowe - 3 500 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych3 400 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych - 3 400 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych2 000 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych300 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych900 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS4 339 złRozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ogółem 3 798 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe132 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 450 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne70 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne274 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy42 złpozostałe wydatki 1830 złRozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatki 62 000 zł

§ 3240. - stypendia dla uczniów62 000 złRozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie1 880 zł Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300. - zakup usług pozostałych Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 461 559,13 zł, z tego wydatki majątkowe - 138 272,13 zł. Szczegółowy podział: wydatki na gospodarkę odpadami - 680 465 zł, wydatki na oczyszczanie miast i wsi - 15 000 zł, wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11 00 zł, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy - 30 100 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg - 548 272,13 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 138 272,13 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu), pozostała działalność - 176 722 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 506 532,83 zł, z tego wydatki bieżące - 369 532,83 zł, wydatki majątkowe - 137 000 zł. Wydatki zostały zaplanowane: na ośrodki kultury, świetlice i kluby - 359 422,30 zł (z tego na zadania inwestycyjne - 137 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu) Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK - 186 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 145, zakup usług remontowych i pozostałych - 7 061,30 zł), na utrzymanie gminnej biblioteki - datacja podmiotowa w kwocie 121 000 zł, pozostała działalność - 26 110,53 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na łączna kwotę 121 500 zł (wydatki bieżące). bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom - 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 000 zł, zakup energii - 11 000 zł, zakup usług - 2 500 zł, pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł (są to wydatki bieżące), z tego 12 500 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 500 zł na zakup usług.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Uzasadnienie

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2016 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »