reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/76/15 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 885, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).

Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2026 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r. Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.

Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.

Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.

Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.

Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.

przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

Objaśnienia
przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026.

Dochody - główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe - dot. sprzedaży - nie ulegają zwiększeniu z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Duży wpływ na dochody majątkowe mają dotacje ze środków unijnych przeznaczone na inwestycje. Na lata 2016-2018 zaplanowano - z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację bloku komunalnego i budynku Urzędu Gminy - łączna wartość inwestycji wynosi 2 400 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 1 920 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z tego tytułu na kwotę 500 000,00 zł (w tym kwota dofinansowania 400 000,00 zł), Gmina czeka na ogłoszenie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,

- modernizację drogi gminnej Łapinóżek - łączna wartość inwestycji wynosi 700 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 358 536,00 zł (PROW) - wniosek jest przygotowany do złożenia, Gmina czeka na otwarcie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,

- budowa placu zabaw przy przedszkolu - łączna wartość inwestycji wynosi 5 000,00 zł, planowane dofinansowanie 4 000,00 zł - przygotowany wniosek czeka na ogłoszenie konkursu, dofinansowanie będzie udzielane przez Lokalną Grupę Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Gmina sfinansuje inwestycję z własnych środków.

Dochody bieżące na przełomie lat 2016-2026 wzrastają o 2 p.p.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące.
Na przełomie lat 2016-2016 prognozowane wydatki bieżące wzrastają o 1,15 p.p.
Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:
- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku "+" zaciągnięty dług w danym roku "-" spłata długu.
Dług, a właściwie jego spłata, jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja, o której mowa w art. 243 o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "dochody" a pozycjami "wydatki".


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 WPF uchwała XVIII 76 15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF uchwała XVIII 76 15

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama