| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie decyzji nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASZ1 Prezesa URE z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Veolia Industry Polska sp. z o.o.
z siedzibą Poznaniu,
zawartego w piśmie z 22 października 2015 r.,
uzupełnionego pismami z 20 listopada, 17 grudnia 2015 r. oraz z 5 i 29 stycznia, 11 i 19 lutego 2016 r.
zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, 22 października 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiłem orzec, jak w sentencji

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

dnia 23 października 2015 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Veolia Industry Polska sp. z o.o.,

2. Wojewoda Wielkopolski,

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski,

4. Wojewoda Opolski,

5. Wojewoda Świętokrzyski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASz1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »