| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagrody Burmistrza Mogilna, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz.2156 oraz z 2016r., poz.35, poz.64 i poz. 195) oraz art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 i poz.1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w Lokalnym Programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w gminie Mogilno, formę i tryb postępowania w tych sprawach.

§ 2. 1. Nagroda Burmistrza Mogilna, zwana dalej nagrodą może być przyznana za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi szkoły podstawowej lub uczniowi gimnazjum, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, zamieszkującemu na terenie gminy Mogilno, który w roku szkolnym, w którym miałaby zostać przyznana nagroda uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej, oraz był laureatem co najmniej jednego z niżej wymienionych konkursów:

1) wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego etapu konkursu organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz. U. z 2002r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);

2) Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny";

3) Konkursu "Liga Zadaniowa".

2. Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości ustalonej przez Burmistrza Mogilna, po uchwaleniu budżetu na rok, w którym miałaby być wypłacona.

§ 3. 1. Nagroda przyznawana jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym, w którym uzyskał osiągnięcia kwalifikujące go do nagrody lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia;

2) ocenę z zachowania uzyskaną w klasyfikacji rocznej;

3) nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym, w którym wnioskuje się o przyznanie nagrody;

4) osiągnięcia kandydata do nagrody - nazwę konkursu, data uzyskania i miejsce w klasyfikacji konkursowej;

5) informację o wysokości średniej ocen uzyskanej w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym, w którym wnioskuje się o przyznanie nagrody;

6) w przypadku wniosku składanego przez rodzica/prawnego opiekuna - adres kontaktowy, numer telefonu lub e-mail osoby składającej wniosek.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia wymienione we wniosku;

2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach przyznania nagrody Burmistrza Mogilna;

4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do Burmistrza Mogilna w terminie do dnia 10 lipca danego roku.

5. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1. Liczba przyznanych nagród uzależniona jest od wysokości kwot przeznaczonych w budżecie gminy Mogilno na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

2. Sporządza się zbiorczą listę wniosków o przyznanie nagrody, zawierającą imię nazwisko ucznia oraz informacje o jego osiągnięciach.

3. O kolejności uczniów na liście decydują ich osiągnięcia. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów laureata. W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu finalisty. W przypadku równorzędnych wymienionych wyżej osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena z zachowania. Powyższe zasady stosuje się do kolejnych miejsc na liście.

4. Nagrody przyznaje się do wyczerpania środków, o których mowa w ust.1.

§ 5. 1. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Mogilna w terminie do dnia 20 sierpnia.

2. Informacje o przyznaniu nagrody przekazuje się pisemnie rodzicom/opiekunom prawnym ucznia oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń, który uzyskał osiągnięcia kwalifikujące go do nagrody w danym roku szkolnym. Listę uczniów, którym przyznano nagrodę podaje się do publicznej wiadomości.

§ 6. Nagroda zostaje przekazana uczniowi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie podczas uroczystego spotkania uhonorowanych uczniów z Burmistrzem Mogilna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa


Uzasadnienie

do

UCHWAŁY NR XVIII/180/16

RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagrody Burmistrza Mogilna, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.

Nagroda ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Mogilno, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Nagroda jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć ucznia i motywacją do dalszej pracy.

Szczytny i pożyteczny cel uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »