| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/94/16 Rady Gminy Rypin

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r . poz. 1515, poz.1045 i poz.1890) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) oraz art. 221 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854 , poz. 2150, 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Rypin dla spółki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rypin.

2. W przypadku ubiegania się przez spółkę wodną o dotację na prowadzona działalność, umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, której mowa w art. 164 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, udzielenie dofinansowania będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 2, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro.

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, której mowa w ust. 2, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 100 000 euro.

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy dla konkretnego przeznaczenia ustaloną w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji komisji.

7. W celu uzyskania pomocy, której mowa w ust. 2 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007, Nr 58, poz. 404 z późn. zm.).

8. Dotacje, stanowiące pomoc de minimis, mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 3. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, oparte jest na zasadach jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania spółek wodnych i udzielania dotacji na podstawie umowy zawartej przez gminę ze spółka wodną.

§ 4. Udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 5. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie Gminy na dany rok.

§ 6. 1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek spółka składa do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej;

2) adres spółki wodnej;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) numer rachunku bankowego spółki wodnej;

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

6) wielkość wnioskowanej dotacji;

7) szczegółowy opis zadania;

8) termin i miejsce realizacji zadania;

9) przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania;

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej;

2) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego.

6. Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis powinny dołączyć:

1) wypełniony formularz, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

2) zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym zakresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) zaświadczenie/oświadczenie o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 7. 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy może wezwać spółkę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

3. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rypin.

§ 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą.

§ 10. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres;

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

4) wielkość rozliczanej dotacji;

5) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

6) termin i miejsce realizacji zadania;

7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania;

8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji;

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

6. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

3) niewykorzystana w całości lub części;

- podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 13. Uchwała traci moc z dniem 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady


Wiesława Sokołowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 marca 2016 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółki wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rypin

I. Dane spółki wodnej:

1. Nazwa: ..................................................................................................................................

2. Adres:....................................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastru: ..........................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ......................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej:

................................................................................................................................................

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

Wnioskowana kwota dotacji:....................................................................................................

(słownie):...................................................................................................................................

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania, opis:...................................................................................

2. Termin i miejsce realizacji zadania:.....................................................................................

IV. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem:................................................

2. Źródła finansowania zadania, w tym:

a) wkład własny spółki wodnej:...........................................................................................................

b) dotacja z budżetu Gminy:................................................................................................................

c) inne źródła:......................................................................................................................................

d) razem:..............................................................................................................................................

V. Dodatkowe uwagi:..................................................................................................................

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej:

.........................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć upoważnionych przedstawicieli spółki wodnej)

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.

2. Statut spółki.

3. Oświadczenie spółki wodnej o zabezpieczeniu udziału własnego.

4. Przedmiar robót wraz z mapą poglądową oraz kosztorys inwestorski realizowanego zadania.

5. Inne: ………………………………………………………………………………


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/16
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansownie inwestycji na terenie Gminy Rypin, na które udzielana zostaładotacja celowa spółce wodnej.

I. Dane spółki wodnej;

1. Nazwa:................................................................................................................................................

2. Adres:................................................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ............................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ......................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej rozliczającej dotację:

.................................................................................................................................................................

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

Kwota dotacji z budżetu Gminy udzielona na podstawie umowy z dnia ..........................................

(słownie): .........................................................................................................................................

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania:..................................................................................

2. Data rozpoczęcia robót:......................................................................................................................

3. Data zakończenia i odbioru robót: ......................................................................................................

IV. Koszty realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Wartość całkowita zadania: ................................................................................................................

2. Kwota dotacji przyznanej przez Gminę:............................................................................................

3. Kwota dotacji otrzymanej przez spółkę wodną:.................................................................................

4. Kwota dotacji wykorzystanej przez spółkę wodną: ...........................................................................

5. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy: ...................................................................

6. Kwota własnego wkładu finansowego spółki wodnej: ......................................................................

7. Inne źródła finansowania: ................................................................................................................

V. Dodatkowe uwagi: .................................................................................................................................

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej:

.............................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli spółki wodnej)

Załączniki:

1. Protokół odbioru robót (jeżeli zadanie tego wymaga)

2. Inne: ……………………………………………………………………………..


Uzasadnienie

Wykonanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń służących między innymi do ochrony przed powodzią melioracji wodnych i prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, należą do zadań spółek wodnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga nakładów finansowych. Urządzenia melioracji wodnych na terenie gminy Rypin, to urządzenia o kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji, w związku z czym rosną ich koszty utrzymania, a przychody spółek ze składek członkowskich od rolników są nie wystarczające na ich realizację.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, ponieważ dofinansowanie przeprowadzenia systematycznych prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych nie dopuści do nieodwracalnej dewastacji systemów melioracyjnych, których przywrócenie sprawności będzie możliwe tylko w przypadku wykonania bardzo drogich robót inwestycyjnych, na które spółki nie będą miały środków finansowych.

Zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 5a polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Udzielenie dotacji określonej w ust. 5b ustawy - Prawo wodne następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de mininis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W dniu 15 lutego 2016 r. Wójt Gminy otrzymał pisemną odpowiedź od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo Nr DDO-530-34(2)/16/MM z dnia 9 lutego 2016 r. zawierającą proponowane sugestie do zawarcia w przesłanym do UOKiK projekcie uchwały Rady Gminy Rypin w w/w sprawie.

Prezes w przesłanej odpowiedzi wyjaśnił:

"Z projektu uchwały wynika, iż na jej podstawie będzie udzielana pomoc de mini mis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 353 z 24.12.2013).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy dla konkretnego przeznaczenia ustaloną w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji. W związku z powyższym należy doprecyzować w tym zakresie przepis § 2 ust. 6 projektu uchwały.

Odnosząc się z kolei do przepisu § 2 ust. 3 projektu uchwały, należy doprecyzować, iż pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka."

W/w sugestie Prezesa UOKiK zostały zawarte w § 2 ust. 3 i 6 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Wiesława Sokołowska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »