| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-7(9)/2016/154/VIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą Poznaniu

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Veolia Energia Poznań S.A.
z siedzibą Poznaniu,
zwanego dalej: Przedsiębiorstwem
zawartego w piśmie z 22 lutego 2016 r.,
uzupełnionego pismami z 30 marca, 14 i 29 kwietnia 2016 r.
zatwierdzam

taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo (oprócz wytwarzania ciepła w źródłach C26, C29 oraz C30, zlokalizowanych w Jarocinie, przesyłania i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą SW44 oraz odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18 przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni), stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, 22 lutego 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła (oprócz wytwarzania ciepła w źródłach C26, C29 oraz C30, zlokalizowanych w Jarocinie, przesyłania i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą SW44 oraz odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18 przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni), ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiłem orzec, jak w sentencji

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

dnia 2 lutego 2016 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Veolia Energia Poznań S.A.,

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

2. Wojewoda Wielkopolski,

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski,

4. Wojewoda Lubuski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-7(9)/2016/154/VIII/ASz1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »