| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z póżn.zm.)[1]) oraz § 1 ust. 1 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn.zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2016 r. dokonuje się zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy, ul. Nowa 34 na Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy.

2. W zakresie wynikającym z ust. 1 zmianie ulega Uchwała Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy stanowiąca akt założycielski szkoły.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

Zmiana nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy, ul. Nowa 34 na Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy.

2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn.zm. )

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych określone zostało w Rozporządzeniu MEN z 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 113). Jedną ze wskazanych form są oddziały integracyjne, rozumiane jako oddziały szkolne, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy jest szkołą ogólnodostępną, w której realizują obowiązek szkolny dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci spoza obwodu przyjęte w procedurze rekrutacji. W szkole tej realizują także obowiązek szkolny dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. W związku ze zgłoszeniem do jednej klasy dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego powstały warunki do utworzenia oddziału integracyjnego. Potrzeba utworzenia oddziału integracyjnego wynikała z liczby zgłoszeń dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Uruchomienie oddziału integracyjnego wiąże się ze zmianą nazwy szkoły odpowiednio na "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi", co wynika z § 1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów przedszkola i publicznych szkół.

4. Skutki finansowe

Zmiana nazwy szkoły powoduje konieczność zmiany tablic i pieczęci w części dotyczącej używania nazwy szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Zmiana nazwy nie powoduje zmiany numeru REGON i NIP.

Organ prowadzący otrzymuje na dzieci przebywające w oddziałach integracyjnych, subwencję oświatową. Oprócz subwencji przewidzianej dla dziecka z określoną niepełnosprawnością także dodatkowo 4 197,38 zł rocznie ( waga 0,8 w roku 2016) z tytułu funkcjonowania oddziału integracyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2016 r. poz.35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668.

[2]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146 , poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »