| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Brodnicy w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 2. W przypadku składania deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się, iż:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do uchwały, w formacie PDF;

2) deklaracje będą przesyłane przy pomocy platformy ePUAP jako załącznik;

3) deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 998 i 1624).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik_.pdf


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest dostosowaniem jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250). Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ww. ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela nieruchomości niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego, zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciel nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest obowiązany złożyć burmistrzowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obliczonej jako iloczyn liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej przez gminę w odrębnej uchwale), w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane między innymi na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały stało się zasadnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »