| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy Lubanie

z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala, się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się iż, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy Lubanie lub w kasie Urzędu Gminy Lubanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/150/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad


Uzasadnienie

W myśl zapisów zawartych w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) rada gminy ma obowiązek podjęcia części uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uchwały ustalającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż uchwały te zachowują moc na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Akt ten reguluje dokładny termin i częstotliwość oraz dostępne tryby wnoszenia opłaty oraz wskazuje czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Mając na uwadze powyższe koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Lubanie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »