| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 września 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,

- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,

- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,

- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,

- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,

- Nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,

- Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 51.913.203,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49.227.358,63 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.685.845,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 54.060.128,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.962.573,63 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.891.899 zł,

2) majątkowe w wysokości 6.097.555,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Wicestarosta Aleksandrowski


Wojciech Marjański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 2
Zalacznik2.2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 3
Zalacznik3.3.pdf


Załącznik Nr 3a do załącznika Nr 3
Zalacznik3.3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 4
Zalacznik4.4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 lipca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek
spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe
w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 5
Zalacznik5.5.pdf


Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach kwot dotacji celowych Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 280.651 zł, w tym:

1)Dz. 710 Dzialalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz j.s.t. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1460) - rez. cel. cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 08.07.2016 r.).

2)Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 122.683 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy - 103.655 zł, nagrody uznaniowe - 5.043 zł, pozostałe świadczenia - 13.985 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05.07.2016 r.).

3)Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 zwiększenie o kwotę
1.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.41.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27.06.2016 r.).

4)Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 1.682 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.).

5)Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.).

6)Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 §2110 zwiększenie o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2016/6 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18.07.2016 r.)

7)Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

8)Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 zwiększenie o kwotę 1.850 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminno-parafialnych dożynek.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 280.651 zł.

1)Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych i darowizn.

2)Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w obrębie działu zabezpieczono kwotę w wysokości 10.900 zł stanowiącą niezbędny udział własny przy realizacji Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi".

3)Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski złożone przez dyrektorów i kierowników jednostek o dokonanie zmian w planach finansowych celem


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »