Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/179/09 Rady Miasta Kolno

z dnia 1 października 2009r.

w sprawie ustalenia limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Kolno na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 717, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr.138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111 Nr 223 poz. 1458 i z 2009r Nr 52, poz. 420) i art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381 z 2008r Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz1501 i Nr 235 poz. 1574 oraz z 2009r Nr 18, poz. 97. Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz.720 i Nr 98, poz.817 ) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się limit nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Kolno na rok 2010 w ilości do 5 licencji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Staszkiewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe