| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/117/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie (Dz. Urz.Woj. Podl. z 2004 r. Nr 157, poz. 2097), zmieniona uchwałą Nr XXXV/235/06 z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 192, poz. 1844 oraz uchwałą Nr XXII/151/2009 z dnia 25 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 100, poz. 1113).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/188/09
Rady Gminy Szepietowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie.
Dział I. Przepisy ogólne.
§ 1. Niniejszy statut stanowi o organizacji i zasadach działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie.
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie zwany dalej Ośrodkiem został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Szepietowie Nr 49/XI z dnia 4 kwietnia 1990 roku.
§ 3. 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Szepietowo wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej nałożone na gminę oraz zadania zlecone gminie przez adnministrację rządową na podstawie ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw w ramach pomocy społecznej.
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Szepietowo.
3. Ośrodek mieści się w Szepietowie przy ul. Głównej 6.
Dział II. Zadania Ośrodka.
§ 4. Ośrodek realizuje zadania nałożone na miasto i gminę ustawami:
1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001);
2) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz.305, Nr 64, poz.593);
3) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 203, poz.1966);
4) ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.1372, 2003 r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597);
5) ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zalicZce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732);
6) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192, poz. 1378, z 2008 r. Dz. U. Nr 134, poz. 850).
Dział III. Organizacja Ośrodka.
§ 5. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi.
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szepietowa, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.
2. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka;
2) organizowanie pracy Ośrodka;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza Szepietowa w zakresie przyznawania zasiłków z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydawania decyzji administracyjnych w ramach upoważnienia wydanego przez Radę Gminy Szepietowo w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
4) sporządzanie planu finansowego Ośrodka;
5) gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w uchwale budżetowej i przekazanymi przez Burmistrza Szepietowa do dyspozycji Ośrodka;
6) składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działań Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 1139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546) oraz ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291).
§ 7. 1. W celu realizacji zadań wymienionych w § 4 w Ośrodku zatrudnia się:
1) kierownika na pełnym etacie;
2) głównego księgowego jednostki na 1 etatu;
3) pracownika do spraw kadrowych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń alimentacyjnych - 1 etat;
4) pracowników socjalnych - 2 etaty;
5) pracowników do spraw świadczeń rodzinnych - 2 etaty.
2. W regulaminie pracy kierownik Ośrodka określi w sposób szczegółowy czas pracy Ośrodka oraz zakres czynności służbowych pracowników oraz ich prawa i obowiązki.
Dział IV. Gospodarka Finansowa.
§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki zaplanowane corocznie w budżecie gminnym.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki .
3. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest poprzez wyodrębniony rachunek bankowy.
Dział V. Nadzór i kontrola.
§ 9. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Szepietowa.
2. W zakresie zadań zleconych nadzór i kontrolę sprawuje Wojewoda Podlaski.
Dział VI. Postanowienia końcowe.
§ 10. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »