Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Łomżyńskiego

z dnia 8 stycznia 2010r.

w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 8.01.2010 r. pomiędzy Panem Krzysztofem Kozickim - STAROSTĄ ŁOMŻYŃSKIM a Panem - Krzysztofem Usakiewiczem NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA NOWOGRÓD w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 29.12. 2006 r. pomiędzy Panem Krzysztofem Kozickim - Starostą Łomżyńskim a Panem Grzegorzem Górakiem - pełniącym obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2007 r. nr 19, poz. 184 z 2008 r. nr 44, poz.411, z 2009 nr 57, poz. 554). Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz. 435 z późn. zm.) ustala się co następuje:
§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 29.12.2006 r. pomiędzy Panem Krzysztofem Kozickim - Starostą Łomżyńskim zwanym dalej POWIERZAJĄCYM a Panem Grzegorzem Górakiem pełniącym obowiązki - Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany: 1.w związku ze zmianą na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród, którym jest obecnie Pan Krzysztof Usakiewicz wprowadza się wyżej wymienionego jako PRZYJMUJĄCEGO do porozumienia w miejsce dotychczasowego po. Nadleśniczego Grzegorza Góraka. 2.§ 1 ust. 1 POROZUMIENIA otrzymuje brzmienie: "POWIERZAJĄCY powierza a PRZYJMUJĄCY przyjmuje prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Powiatu Łomżyńskiego o ogólnej powierzchni wynoszącej 1418 ha w tym na terenie gminy Zbójna 1383 ha i gminy Nowogród (wieś Morgowniki) 35 ha". 3.§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Koszt powierzonego nadzoru w 2010 r. ustala się w wysokości 8,50 złotych rocznie na 1ha powierzchni leśnej wymienionej w § 1.
§ 2. Postanowienia niniejszego porozumienia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3. Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Przyjmującego a cztery dla Powierzającego.
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Starosta Krzysztof Kozicki
Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Wykaz wsi i powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - gmina Zbójna
- Lp -Wieś -Powierzchnia razem
-1. -Bienduszka -18.21
-2. -Dębniki -26.64
-3. -Dobry Las -252,35
-4. -Gawrychy -135,41
-5. -Gontarze -29,52
-6. -Jurki -95,24
-7. -Kuzie -37,93
-8. -Laski -38,08
-9. -Osowiec -23,51
-10. -Pianki -86,69
-11. -Piasutno Żelazne -95,16
-12. -Popiołki -130,20
-13. -Poredy -25,01
-14. -Ruda Osowiecka -52,81
-15. -Siwiki -88,32
-16. -Stanisławowo -28,13
-17. -Wyk -33,13
-18. -Zbójna -186,85
-Gmina Zbójna -1383
Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Wykaz wsi i powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - gmina Nowogród
Lp. Wieś Powierzchnia razem
1. Morgowniki 34,85
Razem 35
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe