Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/302/09 Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800 ) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. W budżetach szkół, prowadzonych przez gminę Suwałki wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r. z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tych placówek.
§ 2. 1. Wysokość środków, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§ 3. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne w wysokości 70% opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jeden semestr.
§ 4. 1. Dofinansowanie obejmuje tylko jeden semestr, którego dotyczy wniosek.
2. Nie można się ubiegać dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.
3. O wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego w przypadku nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy w ramach środków określonych w § 1.
4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się na wniosek nauczyciela.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:
1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach takich jak:
a) etyka,
b) technika,
c) logopedia,
d) terapia pedagogiczna,
e) przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa,
f) przyroda,
g) biologia,
h) doradztwo metodyczne,
i) plastyka,
j) chemia,
k) fizyka,
l) wiedza o społeczeństwie,
m) wychowanie do życia w rodzinie,
n) technologia informacyjna,
o) historia,
p) tańce i choreografia,
q) oraz inne, które będą wynikały z potrzeb placówek.
2) szkolenia rad pedagogicznych;
3) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
§ 6. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o której mowa w § 3 oraz formy kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, o których mowa w § 5, ustalone zostały w porozumieniu z dyrektorami szkół.
§ 7. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora :
1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy z przyznaną wysokością dofinansowania;
2) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr;
3) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z własnych środków opłacił czesne.
2. Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach lub na wskazany rachunek bankowy.
§ 8. Podziału środków, o których mowa w § 1, dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli ze szkół gminy Suwałki.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/302/09
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NALICZONYCH NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2010 ROK
Lp. Nazwa szkoły Naliczona kwota
1. Zespół Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie Tartak
6004,00 zł (słownie: sześć tysięcy
cztery złote)
2. Zespół Szkół
w Przebrodzie
6543,00 zł (słownie: sześć tysięcy
pięćset czterdzieści trzy złote)
3. Zespół Szkół
w Starym Folwarku
4767,00 zł (cztery tysiące siedemset
sześćdziesiąt siedem złote)
4. Szkoła Podstawowa
w Poddubówku
4384,00 zł (słownie: cztery tysiące
trzysta osiemdziesiąt cztery złote)
5. Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
3780,00 zł (słownie: trzy tysiące
siedemset osiemdziesiąt złotych)
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/302/09
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ......... semestrze roku akademickiego ……...............................

I. Dane osobowe
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy: ...................................................................................................
2. Dokładny adres zamieszkania (nr telefonu): ..............................................................................
3. Posiadany poziom wykształcenia ( odpowiednie zakreślić ): mgr, mgr inż., inż., licencjat, SN, średnie.
4. Ukończona uczelnia (szkoła): .......................................................................................................
5. Kierunek kształcenia: ..................................................................................................................
6. Staż pracy nauczyciela: ................................................................................................................

II. Miejsce pracy nauczyciela.
1. Nazwa szkoły: ...............................................................................................................................
2. Adres szkoły: ................................................................................................................................
3. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot: .............................................................................

III. Informacje o placówce, w której ubiegający się o dofinansowanie podjął naukę.
1. Pełna nazwa uczelni, adres: .........................................................................................................
2. Kierunek podejmowanych (kontynuowanych ) studiów: ............................................................
3. Rodzaj podjętych studiów (odpowiednie zakreślić): licencjackie/inż., magisterskie, podyplo-mowe, kurs kwalifikacyjny
4. Czas trwania podjętych studiów/szkolenia (podać ilość semestrów) ……..…..……....………
5. Aktualny semestr ..................... Wysokość czesnego za jeden semestr……….............……..

IV. Uzasadnienie wniosku.
1. .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................


...............................................................................
(data i podpis ubiegającego się o dofinansowanie)
V. Opinia o przydatności do pracy w szkole (placówce) kierunku studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły (placówki), dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (placówkę). .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

................................... dnia ....................................... 201...r.
…………………………….
(pieczęć szkoły (placówki)
lub organu prowadzącego))……………………………………….………..
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły (placówki)
lub przedstawiciela organu prowadzącego)Uwagi.
1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr.
2. Nie będą rozpatrywane wnioski bez załączonego zaświadczenia, wypełnione nieczytelnie lub błędnie
3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegający się otrzymują na piśmie
VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.................................... dnia ....................................... 201...r.


...........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe