Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 177.352 zł oraz zmniejszyć dochody o 727.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 1.228.046 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 1.777.705 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 15.861.689 zł; w tym dochody bieżące 15.020.258 zł i dochody majątkowe 841.431 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 20.458.002 zł; w tym wydatki bieżące 15.104.849 zł i wydatki majątkowe 5.353.153 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.596.313 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009 r.).
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi w wysokości 1.590.646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 27.300 zł;
2) wydatki - 37.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Wiesław Jarmusik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik1.rtf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik2.rtf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009R.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik3.rtf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2022*
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik4.rtf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik5.rtf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik6.rtf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik7.rtf

DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik8.rtf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik9.rtf

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/219/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik10.rtf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.
UZASADNIENIE
OBJEŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE. Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku - 2.026 zł oraz pomoc finansową od Województwa Podlaskiego 4.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zmniejszono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 50.000 zł. Zmniejszono planowane dofinansowanie inwestycji "Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy" o 405.078 zł, o które będą starania w roku następnym. Zmniejszono dofinansowanie Modernizacji drogi dojazdowej w Siółku z Funduszu Gruntów Rolnych o 5.000 zł, a przynano dotację na modernizację drogi dojazdowej w Rakowiczach - 40.000 zł. Zwiększono dochody w Administracji publicznej o 9.200 zł, a zmniejszono o 1.000 zł. Zwiększono wpływy z podatków o 87.054 zł, a zmniejszono o 156.933 zł. Zwiększono wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.872 zł. Zwiększono wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych o 5.000 zł, a w Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 28.000 zł. Zmniejszono dotacje w Pomocy społecznej na łączną kwotę 114.000 zł, a zwiększono dochody własne o 5.200 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikłe z otrzymanje dotacji, zmiany wynikłe ze zmniejszenia dotacji oraz pomocy finanoswej. Dokonano zmiany klasyfikacji wydatów inwestycyjnych w związku z przebudową budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku ze środków PROW o 732.576 zł. Na Drogach powiatowych zmniejszono pomoc finansową o 127.500 zł dla Powiatu Augustowskiego na przebudowę drogi Sztabin - Lipsk w związku z niższą kwotą inwestycji. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące o 248.572 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 859.629 zł, które wynikły z niższej kwoty na modernizację drogi dojazdowej w Siółku i Dulkowszczyźnie oraz przesunięcia budowy mostu na rzece Biebrzy na rok następny, a zwiększono wydatki majątkowe o 65.100 zł na modernizację drogi dojazdowej w Rakowiczach. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 53.000 zł i dokonano przesunięcia wydatków o 3.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 3.000 zł i dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł. Zwiększono wydatki w Poborze podatków o 5.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki bieżące o 24.100 zł, a zmniejszono o 3.600 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o 7.500 zł w Stołówkach szkolnych z przeznaczeniem na zakup okapu do stołówki szkolnej. W Zwalczaniu narkomanii przesunięto wydatki o 500 zł. Kwotę 1.872 zł przeznaczono na Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków 7.000 zł z Dodatków mieszkniowych na Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększono dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury o 32.500 zł. Zwiększono wydatki majątkowe na budowę bieżni o 66.400 zł przy boisku budowanym w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012". Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipsku przy ul. Saperów w 2009 r. - 42.000 zł. Zaktualizowano załączniki: inwestycyjne, odnośnie zadań realizowanych min. ze środków UE, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, załącznik odnośnie dotacji dla innych jst, dotacji i wydatków realizowanych na podstwie umów z innymi jst oraz załącznik dotyczący dotacji dla instytucji kultury i załącznik dotyczący Gminnego Funsuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe