Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 241/09 Burmistrza Lipska z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2009 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o 1.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 40.505 zł oraz zmniejszyć wydatki 39.293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 15.862.901 zł; w tym dochody bieżące 15.021.470 zł i dochody majątkowe 841.431 zł,
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 20.459.214 zł; w tym wydatki bieżące 15.106.061 zł i wydatki majątkowe 5.353.153 zł,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.030.144 zł,
4) deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.596.313 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Lipska

Małgorzata Cieśluk
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 241/09
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik1.rtf

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 241/09
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik2.rtf

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje 1.212 zł na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców: 189 zł - zadania zlecone, 1.023 zł - zadania własne.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięcia wydatków w Administracji publicznej o 30.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 5.600 zł i Poborze podatków o 500 zł. W Świadczeniach rodzinnych dokonano przesunięcia wydatków finansowanych z dotacji o 3.180 zł - zwiększono § 3110, a zmniejszono § 4010 oraz ze środków własnych zwiększono § 4010 i zmniejszono Dodatki mieszkaniowe o 3.180 zł. W związku z zakończonym projektem "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie ze środków PFRON otrzymanych w 2008 r. dokonano przesunięcia wydatków o 13 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe