reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 - 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619 Nr 79, poz.666) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 597.210 zł.
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.069.892 zł.
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 849.218 zł.
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 452.536 zł.
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
6. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi dochody - 22.928.192 zł, wydatki - 25.528.192 zł.
2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.0000zł.
§ 3. Ustala się zmianę limitu zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.600.000 zł.
§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn. Pomoc finansowa innym jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2009 r. zgodnie z art. 175 ust.1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. Dokonać zmiany załącznika pn. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik1.xls

Dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik4.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik7.xls

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2009 roku, zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIX/211/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku
UZASADNIENIE
W związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za trzy kwartały 2009 roku konieczne jest sporządzenie wielu zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. A co za tym idzie zmiany te spowodowały również zmiany w załącznikach budżetowych stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. Nastąpił także wzrost deficytu budżetowego z kwoty 2.524 tys. zł do kwoty 2.600 tys. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
Dochody
Zmiany planu dochodów wynikające z pism oraz podpisanych umów to:
1) Zwiększenie planu dochodów w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 58.000 zł wynika z dokonanej refundacje ze środków ZPORR inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 budowa sieci wodociągowej Kuriany - Kucharówka ;
2) W związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków RPOWP realizacji inwestycji - przebudowa ulicy Surażskiej w Zabłudowie zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej o kwotę 11.917 zł;
3) Również w związku z planowanym do podpisania aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków RPOWP realizacji inwestycji - w zakresie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej o kwotę 83.629 zł. Zmiana ta jest podyktowana niższą wartością inwestycji po rozstrzygniętym przetargu;
4) Ponadto w oparciu o pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zmian w następującym zakresie:
a) Pismo FB.II.BB.3011-148-1/09 z dnia 28.08.2009 r. zwiększono dotację celową o kwotę 264 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
b) W związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej wynikająca ze zmiany ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma FB.II.MC.3011-228/09 z dnia 21.08.2009 r. i FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 4.09.2009 r. dokonano zmniejszenia i przesunięto środku w ramach Dz. 852 Opieka społeczna;
5) Ponadto z uwagi na zaplanowane do odzyskania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osoby prawnej (sprawa w toku na drodze odwoławczej w kolegium) kwota 540 tys. zł wraz z odsetkami nie wpłynie do budżetu w 2009 roku jeżeli zostanie odzyskana to w roku 2010. Wobec powyższego należało zmniejszyć plan dochodów o tę wielkość;
6) Pozostał zmiany dochodów wynikają z analizy realizacji budżetu, a w szczególności:
a) Zwiększenie w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 130 tys. zł to wyższa niż zaplanowano kwota uzyskana ze sprzedaży mienia gminnego, a obniżenie o kwotę 50 tys. to brak wpłat z tytułu opłaty planistycznej, która zgodnie w wyrokami NSA może być pobierana wyłącznie na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz brak wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej ,
b) Zmiany planu w Rozdz. 90095 Pozostała działalność to zwiększenie o kwotę 82 tys. zł z tytułu dochodów z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a zmniejszenia w tym dziale to omyłkowo zaplanowany zwrot podatku VAT z 2008 roku.
WYDATKI
Zmiany wydatków w głównej mierze wynikają z niższych od planowanych kwot inwestycji po rozstrzygniętych przetargach, a z uwagi na znaczne obniżenie planu dochodów w związku z niemożliwością uzyskania w roku bieżącym zaległości od podatnika należało dokonać aktualizacji również wydatków ponieważ ich wykonanie w wyższym zakresie spowoduje wzrost deficytu budżetowego, a co za tym idzie konieczność zaciągnięcia wyższych kredytów. Wobec powyższego sporządzono następujące zmiany w załączniku inwestycyjnym:
1) Rozdz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
a) Zmniejszono środki w kwocie 46.400 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacja przy ul. Białostockiej" po rozstrzygniętym przetargu,
b) W związku z podpisanymi umowami zmniejszono plan środków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej o budowę sieci wodociągowych o kwotę 14.000 zł,
c) Zwiększono plan na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Olszanka - Sieśki - Ochremowicze 10.255 zł;
2) Rozdz. 600 Transport i łączność:
a) Zwiększono udział własny na przebudowę ulicy Surażskiej w Zabłudowie w związku z robotami dodatkowymi nie objętymi wnioskiem o kwotę 31.093 zł, a obniżono udział środku z dotacji rozwojowej w związku z podpisanym, aneksem do umowy o dofinansowanie,
b) Zwiększono o kwotę 1.525 zł środki na wykonanie łącznika do ul Rynek w Zabłudowie to roboty dodatkowe,
c) Zmniejszono plan środków o 334 tys. zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Zabłudowie tylko do niezbędnych wydatków ponieważ zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji wraz z przebudową nawierzchni na ulicy Szkolnej w Zabłudowie zwiększenie o 16.500 zł do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011,
d) Po obniżeniu kwoty po przetargu na przebudowę drogi Kucharówka- Rafałówka, Rafałówka - Zabłudów oraz zabezpieczeniu środków na roboty dodatkowe zmniejszono zaplanowane wydatki o 73.285 zł,
e) W związku z podpisanymi umowami zmniejszono plan środków na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej o przebudowę dróg gminnych o kwotę 10.000 zł,
f) Dokonano zwiększenia planu poprzez wprowadzenie inwestycji w związku z planowaną do wykonania dokumentacją projektową na przebudowę drogi Ryboły - Wojszki wraz z odgałęzieniami do osiedla 20.000 zł oraz remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki - 100.000 zł,
g) Dodatkowo po zakończeniu realizacji inwestycji na przebudowę drogi Kuriany -Sobolewo obniżono plan o 115.264 zł;
3) Rozdz. 801 Oświata i wychowanie:
a) Zwiększono plan o kwotę 1.100 zł związku z modernizacją dachu na Szkole Podstawowej w Zabłudowie,
b) Przy realizacji inwestycji remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku dofinansowywanej ze środków RPOWP po obniżeniu kwoty po rozstrzygniętym przetargu zmniejszono udział środków unijnych oraz udział własny oraz zwiększono o planowane roboty dodatkowe;
4) Rozdz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększono plan o kwotę 26.587 zł w związku z nieplanowanymi robotami dodatkowymi w związku z montażem windy w budynku gminnym, wynajętym na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia;
5) Dodatkowo po zakupie i montażu urządzeń na placach zabaw w Zabłudowie obniżono plan o kwotę o 2.027 zł.
Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z analizy realizacji budżetu jak również w odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1) Podpisano aneks do umowy na przekazanie pomocy finansowej Samorządowi Województwa na remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Zabłudowie - obniżenie o kwotę 27 tys. zł;
2) Dokonano przesunięć w zakresie zakupu usług remontowych i usług pozostałych na poprawę przejezdności dróg gminnych;
3) Dokonano przesunięcia środków z Dz. 801 Oświata i wychowanie - klasyfikacja znajdująca się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Zabłudowie kwota 108.400 zł przesunięto na realizację wydatków w Rozdz. 75023 Urzędy gmin - środki były zaplanowane na zatrudnienie głównych księgowych w szkołach jednakże, z uwagi na fakt, iż nikt nie zgłosił się na ogłoszone konkursy zadanie jest nadal realizowane prze pracowników urzędu. Ponadto zwiększono środki na § 6060 zakupy inwestycyjne do urzędu w związku z przeprowadzanymi remontami pokoi i koniecznością zakupu niezbędnego nowego wyposażenia;
4) Przesunięcia w ramach Rozdz. 75412 Ochrona przeciwpożarowa i 85113 Dowożenie uczniów do szkół są podyktowane analizą zrealizowanych wydatków za trzy kwartały 2009 roku ;
5) Ponadto z analizy wynika że można dokonać obniżenia planu na wydatki związane ze spłatą kredytów 20.000 zł i dotacja celowa dla miasta Białystok na realizację zadań bieżących 10.000 zł;
6) Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną Dz.758 Różne rozliczenia Rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 9.400 zł na:
a) Montaż krzesełek i prace na obiekcie 3.400 zł Rozdz. 92601§ 4300,
b) Realizację Programu " Zintegrowany system utylizacji śmieci dla aglomeracji białostockiej kwota 6.000 zł Rozdz. 90002 § 6050;
7) W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwagi na dokonaną analizę wydatków zwiększono plan na zakup usług w zakresie oświetlenia dróg i ulic 49.106 zł, zakupu usług z tytułu umów zleceń 17.000 zł, zakup usług pozostałych związanych z zapatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków 40.000 zł;
8) Na wniosek Dyrektora MOAK zwiększono dotację podmiotowa o kwotę 35 tys. zł z uwagi na realizację przez jednostkę zadań dodatkowych nie ujętych do planu budżetowego kosztów, a w szczególności wzrost cen kosztów związanych z organizacją Urodzin Zabłudowa, wydawnictwo gazety : Zabłudów i okolice", otwarcie muzeum kultury materialnej w Rybołach, dofinansowanie imprezy "Grunt to rodzinka" w Dobrzyniówce oraz inne działania.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama