Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 212/09 Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.173 ust.5, art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z § 17 pkt 3 Uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 55, poz. 530), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać w budżecie gminy zmian polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 151.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 151.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody w kwocie 15.565.528 zł,
2) wydatki w kwocie 17.845.072 zł,
3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.279.544 zł są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.700 zł, wolne środki w kwocie 184.844 zł, planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty w łącznej kwocie 1.936.000 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 212/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.xls

zmiany w planie dochodów
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 212/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.xls

zmiany w planie wydatków
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe