Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 26 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.181.668.036 zł, w tym dochody bieżące - 943.626.471 zł i dochody majątkowe - 238.041.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 753.386.245 zł,
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.281.791 zł,
§ 2. Ustala się:
1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.397.221.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
a) wydatki budżetu gminy w wysokości 846.090.204 zł,
b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 551.131.354 zł.
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik nr 3a- zadania inwestycyjne w 2009 roku),
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 259.470.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się:
1) plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 124.695.356 zł, wydatki - 126.345.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2) plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych : przychody - 922.300 zł, wydatki -922.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14.764.829 zł, wydatki - 15.149.389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 4. Zmienia się:
1) plan dotacji przedmiotowych dla Cmentarza Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania - 14.836.860 zł,
b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych - 29.798.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
2) plan dotacji podmiotowych dla:
a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 14.209.524 zł,
b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury fizycznej w wysokości 72.011.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3) plan dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 23.304.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu Miasta na 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetu Miasta na 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik3a.doc

Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowaneze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik7.doc

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVII/583/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
Zalacznik8.doc

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe