Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raczki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006r. Nr 144, poz. 1402, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raczki, stanowiące załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raczki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Raczki Nr 241/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 maja 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raczki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/161/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 lutego 2010 r.
Wymagania, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raczki.
§ 1. 1. Przedsiębiorca powinień złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.
2. Przedsiębiorca powinień zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na odpady w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Raczki.
3. Przedsiębiorca powinień zapewnić gotowości takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróźnianiu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz w § 2 niniejszej wymagań.
§ 2. 1. Pojazdy slużące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz dodatkowo:
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,
2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,
3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów.
2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także rozprzestrzenianie się przykrych odorów.
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.
4. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.
§ 3. 1. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, jak i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
5) częstotliwość odbioru odpadów.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Raczki.
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Raczki wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinień zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
2) adres właściciela nieruchomości,
3) adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy Raczki informacji dotyczącej:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki,
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu Gminy Raczki,
4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
§ 4. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/161/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 lutego 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY RACZKI.
§ 1. 1. Przedsiębiorca powinień złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.
2. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:
1) powinny być czyste i posiadać i posiadać estetyczny wygląd,
2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,
3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Mycie i dezynfekcje pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. nr 193, poz. 1617).
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
2. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna byc prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, jak i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) pojemność zbiornika bezodpływowego,
5) częstotliwość opróźniania.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Raczki.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Raczki wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w porzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły, wykaz powinień zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres właściciela nieruchomości,
3) adres nieruchomości, na której opróżniane są zbiorniki bezodpływowe.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporzadzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy Raczki informacji dotyczącej:
1) ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy Raczki.
§ 3. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.).
2. Wygaśnięcie lyb cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe