Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/148/09 Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001; Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) , art. 121, ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości - 8.088.003zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 7.778.748zł,
- dochody majątkowe w kwocie 309.255zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w wysokości - 8.092.413zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 7.528.324zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 564.089zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 80.000zł;
2) celową w wysokości 5.000zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000zł.
§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (1A - zadania inwestycyjne w 2010 roku),
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.410zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.410zł.
§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 104.410zł, oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 100.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Ustala się limit:
1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29.884zł,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000zł.
§ 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. przychody - 4.000zł,
2. wydatki - 4.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
2. zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacją w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011roku.
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości określonej w załączniku nr 1.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikim Nr 5.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.XLS

zał nr 1a do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

zał nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

zał nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

zał nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

tab nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/148/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

tab nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe