reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.159; z 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) art.121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.487.128 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 31.759.811 zł,
- majątkowe w wysokości 6.727.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.293.822 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 28.459.654 zł,
- majątkowe w wysokości 15.834.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
2) celową w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.806.694 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.969.700 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.068.886 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 768.108 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.185.052 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 378.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.969.700 zł;
§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 243.934zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 205.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 409.473 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: przychody - 1.053.417 zł wydatki - 1.053.417 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 342.350 zł i wydatki 345.100 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 390.000 zł,
2) wydatki - 980.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r..
3) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 243.934 zł
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Nr 3a
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Nr 4
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Nr 5
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Nr 6
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Nr 7
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Nr 8
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/276/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Nr 9
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama