Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/146/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 172, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" usytuowanego w Nurcu-Satcji, przy ulicy Żerczyckiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" usytuowanego w Nurcu-Satcji, przy ulicy Żerczyckiej

§ 1. Kompleks boisk jest własnością Gminy Nurzec-Stacja, zarządzany przez Wójta Gminy.

§ 2. Przed przystąpieniem do korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nurcu-Stacji "ORLIK 2012" każdy uczestnik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem organizacyjnym.

§ 3. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w okresach:

1. od 1 kwietnia do 30 października każdego roku :

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1400 ,

b) dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 1600 - 2100 , sobota, niedziela godz. 1100 - 2100 ,

2. od 1 listopada do 31 marca każdego roku:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 800 - 1400 ,

b) dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 1400 - 1800 , sobota, niedziela godz. 1100 - 1800 ,

c) dopuszcza się inny czas pracy boisk w uzgodnieniu z zarządzającym.

§ 4. Nie wprowadza się odpłatności za korzystanie z obiektu, poza przypadkiem wyrównania wyrządzonych szkód.

§ 5. Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego czuwa trener - animator, zatrudniony przez Zarządzającego lub nauczyciel wychowania fizycznego w przypadku zajęć prowadzonych przez szkoły.

§ 6. Z boisk mogą korzystać: młodzież, osoby dorosłe, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, zorganizowane grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, grupy zorganizowane pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody trenera.

§ 7. Książkę rezerwacji boisk w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy prowadzi trener.

§ 8. Początek i koniec zajęć osoba odpowiedzialna za grupę ćwiczącą zgłasza trenerowi środowiskowemu.

§ 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej, miękkiej podeszwie.

§ 10. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

§ 11. Osoby korzystające z boisk:

1. są zobowiązane do zachowania czystości i porządku;

2. ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe zniszczenia w trakcie korzystania z boisk.

§ 12. Na terenie zespołu boisk zabrania się:

1. przebywania po zapadnięciu zmroku na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia, z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych pod nadzorem osoby dorosłej,

2. zabrania się używania na terenie boisk butów piłkarskich na metalowych, ceramicznych lub gumowych korkach oraz kolców,

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania i zanieczyszczania płyty boisk, szczególnie gumą do żucia;

5. zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, metalowych oraz innych łatwo tłukących się,

6. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

7. przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających,

8. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe;

9. wprowadzania zwierząt;

10. zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z boisk oraz używania słów wulgarnych.

§ 13. Nie przestrzeganie powyższych zapisów regulaminu może spowodować przerwania zajęć i wyproszenie pojedynczych uczestników korzystających z boiska lub grupy przez trenera oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy w przyszłości.

§ 14. W przypadku naruszenia paragrafu 5 i 9 niniejszego regulaminu, trener może nakazać:

1. zmianę obuwia sportowego i stroju,

2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3. nakazać opuszczenie terenu boiska.

§ 15. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu .

§ 16. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk. Każdy korzystający z boisk winien osobiście zabezpieczyć przed kradzieżą, zniszczeniem rzeczy osobiste

§ 17. Trener może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk.

§ 18. Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:

1. imprez sportowo-rekreacyjnych,

2. rozgrywek międzyszkolnych;

3. prac konserwacyjnych;

4. niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkownikom lub nawierzchniom boisk.

§ 19. Przystąpienie przez zainteresowanych do zajęć sportowo - rekreacyjnych na niniejszych obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe