| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/118/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.1 i2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 49.779 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 64.601 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 14.822 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 złotych.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) Dochody budżetu gminy ogółem: - 5.929.915 zł. w tym :
a) dochody bieżące - 5.782.821 zł.
b) dochody majątkowe - 147.094 zł.
2) Wydatki budżetu gminy ogółem : - 6.554.565 zł. w tym :
a) wydatki bieżące - 5.388.912 zł.
b) wydatki majątkowe - 1.165.653 zł.
3) Deficyt budżetu gminy w kwocie 624.650 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie w tym:dochody majątkowe
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.072 - -
70005 Gspodarka gruntami i nieruchomościami 3.072 - -
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.072
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.707 - -
75814 Różne rozliczenia finansowe 11.707 - -
0920 Pozostałe odsetki 11.707 - -
852 POMOC SPOŁECZNA 35.000 - -
85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiueczenia społecznego 35.000 - -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35.000 - -
OGÓŁEM 49.779 - -
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie w tym:wydatkimajątkowe
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 5.000
75421 Zarządzanie kryzysowe - 5.000
4810 Rezerwy - 5.000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.003 9.822 -
80101 Szkoły Podstawowe 17.799 - -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 8.074 - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.227 - -
4120 Składki na Fundusz Pracy 198 - -
4270 Zakup usług remontowych 4.000 - -
4300 Zakup usług pozostałych 4.300 - -
80110 Gimnazja 10.204 9.822 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 8.673 - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.318 -
4120 Składki na Fundusz Pracy 213 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9.822 -
852 POMOC SPOŁECZNA 36.598 -
85202 Domy pomocy społecznej 1.598 - -
4300 Zakup usług pozostałych 1.598 - -
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.000 - -
3110 Świadczenia społeczne 35.000 - -
OGÓŁEM 64.601 14.822 -
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZYTUŁY NA 2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. po stronie dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem - 49.779 złotych. Zwiększenia dochodów dokonano z tytułu odsetek dopisanych od lokaty (500.000 zł.) złożonej w Banku PKO w Łomży - 11.707 złotych , z tytułu sprzedaży działki w Wilamowie- 3.072 złotych, z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie - 35.000 zł. na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Zobowiazania wymagalne Skarbu Państwa) Po stronie wydatków zwiększono wydatki do działu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na: - wyrównanie dodatków stażowych wraz z pochodnymi w kwocie - 19.703 zł. nauczycielom zatrudnionym w dwóch zakładach pracy tj.szkole podstawowej i gimnazjum i na wydatki do szkoły podstawowej w Wagach w kwocie -8.300 zł. ze względu na zalecenia Sanepidu: na badanie instalacji odgromowej i elektrycznej, wyodrębnienie pomieszczenia w kotłowni, wykonanie drożności przewodów wentylacyjnych i wymianę okien w pokoju nauczycielskim i na korytarzu. - dopłatę za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w kwocie 1.598 zł. - sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Została rozwiązana rezerwa kryzysowa w kwocie 5.000 zł. ze względu na potrzebę zwiększenia wydatków do działu oświaty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »