Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 18.080 zł,
2) wydatki - 17.980 zł,
ustalony zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.
2. Ustala się dochody w kwocie - 17.747 zł z tytułu z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie - 17.747 zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikim nr 2 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zwiększenia planu wydatków budżetu gminy określonych w tabeli Nr 2 uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r. w kwocie - 389.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie
"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.361.599 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł i wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek - 109.199 zł".
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
,,Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.577.523 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.215.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".
3. § 7 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.361.599 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.215.924 zł."
4. § 12 otrzymuje brzmienie:
"Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem - 15.060.748 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 13.784.984 zł,
b) dochody majątkowe - 1.275.764 zł;
2) wydatki budżetu gminy ogółem - 16.422.347 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 12.751.666 zł,
b) wydatki majątkowe - 3.670.681 zł;
3) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.361.599 zł są:
a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,
b) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 109.199 zł;
4) przychody budżetu wynoszą - 3.577.523 zł, w tym wolne środki - 109.199 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zmiana dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.747 -
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17.747 -
0690 Wpływy z różnych opłat 17.747 -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.747
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 17.747
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9.700
4300 Zakup usług pozostałych - 8.047
Razem: 17.747 17.747
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Dz. Rozdz. Treść Plan na 2010 r.
852 Pomoc społeczna 25.000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.000
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst 25.000
Razem: 25.000
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2010 r.
Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenie wydatków
852 Pomoc społeczna 35.884
85295 Pozostała działalność 35.884
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 35.008
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 876
801 Oświata i wychowanie 287.856
80101 Szkoły Podstawowe 287.856
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287.856
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.459
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wod 65.459
6050 Wydatki inwestycyjne jenostek budżetowych 65.459
Razem: 389.199
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
Lp. § Wyszczególnienie Kwota
I Przychody ogółem, w tym: 3.577.523
952 Kredyty i pożyczki długoterminowe 3.468.324
955 Wolne środki 109.199
II Rozchody ogółem, w tym: 2.215.924
992 Spłaty kredytów długoterminowych 2.215.924
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2010-2014
Poz. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 3.764.100 5.016.500 3.246.531 1.627.786 313.100 0
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 0 5.016.500 3.246.531 1.627.786 313.100 0
1.1.1 pożyczki 0 0 0 0 0 0
1.1.2 kredyty 0 0 0 0 0 0
1.1.3 obligacje 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0 3.468.324 0 0 0 0
1.2.1 pożyczki 0 1.252.400 0 0 0 0
1.2.2 kredyty 0 2.215.924 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0 0 0 0 0 0
1.3.1 pożyczki 0 0 0 0 0 0
1.3.2 kredyty 0 0 0 0 0 0
1.3.3 obligacje 0 0 0 0 0 0
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0 0 0 0 0 0
1.4.1 pożyczek 0 0 0 0 0 0
1.4.2 kredyty 0 0 0 0 0 0
1.4.3 obligacje 0 0 0 0 0 0
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0 0 0 0 0 0
2 Spłata długu 0 2.447.297 2.132.481 1.839.304 1.411.940 328.755
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0 940.160 1.769.969 1.618.745 1.314.686 313.100
2.1.1 kredytów 0 940.160 1.456.869 1.305.645 1.001.586 0
2.1.2 pożyczek 0 0 313.100 313.100 313.100 313.100
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0
2.1.4 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0 1.275.764 0 0 0 0
2.2.1 kredytów 0 1.275.764 0 0 0 0
2.2.2 pożyczek 0 0 0 0 0 0
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0
2.2.4 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0 231.373 362.512 220.559 97.254 15.655
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0 0 0 0 0 0
3 Prognozowane dochody budżetowe 0 15.060.748 15.590.000 15.970.000 16.290.000 16.720.000
4 Relacje do dochodów (w %): - - - - - -
4.1 długu (art. 170 ust. 1); - 33,31% 20,82% 10,19% 1,92% 0,00%
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); - 33,31% 20,82% 10,19% 1,92% 0,00%
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3 - 16,25% 13,68% 11,52% 8,67% 1,97%
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3 - 7,78% 13,68% 11,52% 8,67% 1,97%
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz -zakończ Dz. Rozdział Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2010 r. Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:
z budżetu gminy kredyty i pożyczki środki zbudżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. Zadania kontynuowane: - - 3.866.703 82.908 2.875.595 1.623.195 1.252.400 908.200
1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminych Rudniki - Sidory w km 0 + 000 - 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory - Lipowo w km 0 + 000 - 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km) 2009 - 2010 600 60016 1.857.688 41.188 908.300 908.300 - 908.200(1)
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach 2009 - 2010 801 80101 1.911.846 25.010 1.886.836 634.436 1.252.400 -
3. Modernizacja budynku OSP Sidory 2009 - 2010 754 75412 25.000 10.000 15.000 15.000 - -
4. Wykonanie "Przyłącza wodociągowe i kanlizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" 2009 - 2010 900 90001 72.169 6.710 65.459 65.459 - -
II.Zadania noworozpoczynane : - - - 121.183.000 - 795.086 795.086 - -
1. Dofinasowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Józefowo o dł. ok 1.200 mb 2010 600 60014 285.000 - 150.000 150.000 - -
2. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka - Witówka 1.245 mb 2010 600 60016 225.000 - 225.000 225.000 - -
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Wierzbowo 350 mb 2010 600 60016 100.000 - 100.000 100.000 - -
4. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo 1.250 mb 2010 600 60016 145.000 - 105.000 105.000 - 40.000(2)
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach -wykonanie dokumentacji 2010 - 2011 600 60016 1.250.000 - 50.000 50.000 - -
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o długości 1.250 mb - wykonanie dokumentacji 2010 - 2011 600 60016 320.000 - 20.000 20.000 - -
7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Jankielówka - Ziółkowo dł. 2700mb 2010 - 2011 600 60016 945.000 - 45.000 45.000 - -
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej dł. 78 mb 2010 600 60016 13.000 - 13.000 13.000 - -
9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II 2010 - 2012 750 75095 117.900.000 - 87.086 87.086 - -
Ogółem x x x 125.049.703 82.908 3.670.681 2.418.281 1.252.400 948.200
(1) - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(2) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.
1) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę - 17.747 zł.
W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zachodzi konieczność likwidacji rachunku bankowego w/w funduszu i przekazanie niewykorzystanych środków w kwocie - 7.747 zł do budżetu gminy.
Planowane wpływy w 2010 r.:
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 10.000 zł,
- niewykorzystane środki funduszu z 2009 r. - 7.747 zł.
2) W załączniku Nr 2 ustala się planowane wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22.10.2009 r. Ustala się wpływy w kwocie - 25.000 zł w "dz. Pomoc społeczna", "rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".
3) W załączniku Nr 3 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 389.199 zł, w tym:
a) 35.884 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów nauki na rok szkolny 2009/2010 w zakresie zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, dostęp do internetu, kursy doszkalające itp. w ramach programu pilotażowego p.n. "Uczeń na wsi". Program ten ma pomóc osobom niepełnosprawnym z naszej gmin w zdobywaniu wykształcenia,
b) 65.459 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" w związku z przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych na dzień 29.01.2010 r.,
c) 287.856 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach".
Gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie - 1.252.400 zł (więcej o 280.000 zł niż planowano w uchwale budżetowej). Zakładano, że gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW - 280.000 zł na dofinansowanie tego zadania. W roku bieżącym WFOŚiGW nie udzieli w/w dotacji, w związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach oprocentowania, z możliwością umorzenia ok. 25% po 75% spłaty zadłużenia.
4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie przychodów o kwotę - 389.199 zł, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe - 280.000 zł oraz wolne środki - 109.199 zł.
Plan "przychodów" wyniesie - 3.577.523 zł (a + b + c + d), w tym:
a) pożyczka długoterminowa -972.400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu, zwiększona o 280.000 zł = 1.252.400 zł,
b) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 940.160 zł,
c) kredyt na spłatę kredytu pomostowego - 1.275.764 zł,
d) część wolnych środków przeznaczona na wydatki 2010 r. - 109.199 zł.
Suma b i c = 2.215.924 zł.
Plan "rozchodów" - 2.215.924, w tym:
- spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 940.160 zł,
- spłata kredytu pomostowego z 2009 r. na realizacje projektu współfinasowanego z UE - 1.275.764 zł.
5) W załączniku Nr 5 wprowadzono zmiany w zakresie urealnienia prognozy kwoty długu na lata 2010 - 2014.
6) W załączniku Nr 6 dokonano zmian w wykazie zadań inwestycyjnych o kwotę - 345.315 zł, w tym:
- na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" zwiększa się plan wydatków o kwotę - 287.856 zł, w celu zabezpieczenia środków własnych za sfinansowanie tej inwestycji,
- wprowadza się dodatkowe zadanie p.n. "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" o wartości - 65.459 zł, w związku z przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych na dzień 29.01.2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe