Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 19 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 183 349 zł, z tego : - bieżące w wysokości 10 528 480 zł, - majątkowe w wysokości 2 654 869 zł, zgodnie z zapisami § 11 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 600 987 zł, z tego : - bieżące w wysokości 9 744 543 zł, - majątkowe w wysokości 3 856 444 zł, zgodnie z zapisami § 12 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 38 000 zł, 2) celową w wysokości - 5 000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 5 000 zł
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 ( 1.a - zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2 
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 417 638 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 417 638 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 100 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 682 362 zł, ( uszczegółowienie w załączniku Nr 3) wraz z prognozą kwoty długu ( załącznik Nr 5 ).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 417 638 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 682 362 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 900 000 zł
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. a) Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska oraz wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z godnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań: a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2, b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) do dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.
§ 12. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.doc

zał nr 1a
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.doc

zał nr 2
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.doc

zał nr 3
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.doc

zał nr 4
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.doc

tabela nr 1
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/225/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.doc

tabela nr 2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe