Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/251/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 170 101 zł. zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 576 101 zł zgodnie z § 11 niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 406 000 zł zgodnie z §12 niniejszej uchwały.
§ 4. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 215 389 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 14 530 878 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 684 511 zł
§ 5. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 218 479 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 366 806zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 851 673 zł
§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 003 090, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 003 090 zł.
§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 003 090 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 188 154 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 325 526 zł
§ 10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 101 zł.
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
758 75801 2920 161 394 Zwiększenie planu dochodów o środkiz części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/2/10
758 75831 2920 8 707 Zwiększenie planu dochodów o środkiz części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/2/10
Razem 170 101
§ 11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 576 101 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
600 60017 6050
(własne)
12 000 Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzecze"
630 63003 6050
(własne)
70 000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z planowaną inwestycją zagospodarowania plaży miejskiej przy Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
710 71004 4300
(własne)
14 000 Zwiększenie planu wydatkówna wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz
754 75411 6620
(własne)
50 000 Zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801 80101 4010
4110
4120
4210
4270
(własne)
6 556
1 018
161
58 357
84 000
Zwiększenieplanu wydatków w szkołach podstawowych o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zakup opału i remonty bieżące
801 80104 4010
4110
4120
(własne)
1 497
232
37
Zwiększenieplanu wydatków w Przedszkoluo środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
801 80110 4010
4110
4120
(własne)
5 968
923
147
Zwiększenieplanu wydatków w Gimnazjumo środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
854 85417 4010
4110
4120
(własne)
9 500
1 470
235
Zwiększenieplanu wydatków o środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w młodzieżowych schroniskach szkolnych
921 92109 4270
(własne)
30 000 Zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące w świetlicach wiejskich
926 92601 6050
(własne)
230 000 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. " Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolym w Goniądzu, Etap I- budowa boiska wielofunkcyjnego
Razem 576 101
§ 12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 406 000 zł
Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść
010 01010 6059
(własne)
142 000 Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa wodociągu wiejskiego" Osowiec". Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm. Goniądz . Budowa sieci wodociągowej - etap I, Przyłącza domowe - etap II
750 75023 6060
(własne)
14 000 Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zakup komputerów i oprogramowania
900 90004 6050
(własne)
250 000 Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu"
Razem 406 000
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/251/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r. / w zł
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe
Dotychczas poniesione wydatki
Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
Programu
rok budżetowy 2010
(8+9+10+11
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 6058
6059
Wodociągowanie na terenie gminy Goniądz - 2007- 2014

Realizacja zadania w 2010 roku pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec". Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo Wólka PiasecznaGm. Goniądz "- Budowa sieci wodociągowej - etap I
Przyłącza domowe - etap II


dokumentację wykonano w2007 roku na kwotę -46 360 zł,
w 2009 r. dokumentacja na pozostałe tereny zaplanowane do wodociągowania - --197 000 zł
2012-2014 - II etap realizacji wodociągowania
1 188 876- 2012 rok
1 323 914
46 360
1 277 554 344 515 82 709 850 330 Urząd Miejski w Goniądzu
2. 600 60016 6050 Modernizacja ulic i dróg na terenie Gminy Goniądz : 1 936 064
76 064
1 860 000 60 000 1 800 000 Urząd Miejskiw Goniądzu
6050 Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu 60 000 60 000
6050 Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Wroceń- 300 000 300 000
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy 2500 m 50 000 50 000
6050 Przebudowa ulicy Demokratycznejw Goniądzu - ok.400 m 310 000 310 000
6050 Przebudowa ulicy Nowy Świat w Goniądzu - 180 000 180 000
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 180 000 180 000
6050 Przebudowa ul. Ogrodowa w Goniądzu - 80 000 80 000
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Osowiec - 350 000 350 000
6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Owieczki - 350 000 350 000
3. 630 63003 6058 Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
529 523
203 997
325 526* 325 526* Urząd Miejski w Goniądzu
4. 630 63003 6050 Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie zieleni, urządzenie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka 70 000 70 000 70 000 Urząd Miejski w Goniądzu
5. 750 75023 6060 Zakup komputerów i oprogramowania
6 000 6 000
6 0000 Urząd Miejski w Goniądzu
6. 754 75495 6050 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych 269 963
27 833
242 130 242 130
7. 754 75495 6050 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ,
69 849 69 849 36 114 33 735 Urząd Miejski w Goniądzu
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne".
17 237 17 237 17 237 Urząd Miejski w Goniądzu
8. 600 60017 6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Krzecze 46 000 46 000 46 000 Urząd Miejski w Goniądzu
9. 900 90004 6050 Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu 58 540
8 540
50 000 50 000 Urząd Miejski w Goniądzu
10. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowiec Twierdza-dokumentacja i wykonanie

25 000 25 000 9 000 16 000 Urząd Miejski w Goniądzu
11. 921 92109 6050
6058
6059
Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu 3 361 346
823 470
2 537 876 2 965 1 140 710 1 394 201 Urząd Miejski w Goniądzu
12. 926 92601 6050 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik (przygotowanie map do celów lokalizacyjnych , adaptacja projektu architektonicznego)
30 000 30 000 30 000 Urząd Miejski w Goniądzu
13. 926 92601 6050 Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu - I etap budowa boiska wielofunkcyjnego
230 000 230 000 230 000 Urząd Miejski w Goniądzu
Razem 7 973 436 6 787 172 131 316 4 003 090 82 709 2 570 057
* Zostanie złożony wniosek o udzielenie pożyczki w 2010 roku w wysokości 325 526 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. " przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu".
Poz. 1 Projekt pn." Rozbudowa wodociągu wiejskiego "Osowiec" Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : kol. Płochowo, Budne, Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm Goniądz"- Budowa sieci wodociągowej - etap I, Przyłącza domowe etap II - Planowane dofinansowanie projektu w wysokości 850 330 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Poz.3 .Projekt pn." Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie - środki na realizację projektu na 2010 rok w wysokości 325 526 zł .
Poz. 6. Projekt pn." System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych" planowany do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Zabezpieczono środki własne w wysokości 242 130 zł . Środki z budżetu unijnego zostaną wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Poz. 11. Projekt pn. " Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu" Środki w wysokości 1 140 710 zł - udział własny (45% ) w realizacji projektu - zabezpieczono w kredycie . 2 965 zł - środki własne Środki w wysokości 1 394 201 zł - dofinansowanie unijne z RPO WP projektu ( 55% ).
Poz. 12. Projekt pn." Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/251/10
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 lutego 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu
na dzień 31.12.2009
Prognoza
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 4 791 872 9 239 093 9 200 246 8 694 643 9 663 172 9 115 172 9 284 172 8 673 172 9 533 172 9 653 172 9 853 172
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 3 739 510 3 722 323 7 717 422 7 787 892 7 690 096 8 612 172 8 035 172 8 193 172 7 953 172 8 653 172 8 653 172
1.1.1 pożyczek
1.1.2 kredytów 3 739 510 3 722 323 7 717 422 7 787 892 7 690 096 8 612 172 8 035 172 8 193 172 7 953 172 8 653 172 8 653 172
1.1.3 obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 1 052 362 5 191 244 1 482 824 906 751 1 973 076 503 000 1 249 000 480 000 1 580 000 1 000 000 1 200 000
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty,w tym: 1 052 362 5 191 244 1 482 824 906 751 1 973 076 503 000 1 249 000 480 000 1 580 000 1 000 000 1 200 000
EBOiR
1.2.3 obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 325 526 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania 325 526
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1 241 233 1 701 671 1 612 354 1 199 547 1 226 000 1 240 000 1 241 000 895 000 1 015 000 1 200 000 1 195 000
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1 069 549 1 196 145 1 412 354 1 004 547 1 051 000 1 080 000 1 091 000 720 000 880 000 1 000 000 1 000 000
2.1.1 kredytów i pożyczek 1 061 558 1 188 154 1 404 585 997 000 1 051 000 1 080 000 1 091 000 720 000 880 000 1 000 000 1 000 000
2.1.2 wykup papierów wartościowych
2.1.3 udzielonych poręczeń 7 991 7 991 7 769 7 547
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 325 526
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 171 684 180 000 200 000 195 000 175 000 160 000 150 000 175 000 135 000 200 000 195 000
3. Prognozowane dochody budżetowe 16 206 835 16 914 288 14 528 380 15 961 766 15 793 000 15 874 000 18 602 000 18 000 000 18 300 000 18 500 000 18 000 000
3.1 dochody bieżące 15 715 340 14 229 777 14 155 020 15 030 900 15 593 000 15 374 000 16 871 000 17 269 000 18 000 000 17 500 000 17 500 000
3.2 dochody majątkowe 491 495 2 684 511 373 360 930 866 200 000 500 000 1 731 000 731 000 300 000 1 000 000 500 000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 16 439 293 20 917 378 14 606 619 15 871 517 16 715 076 15 297 000 18 760 000 17 760 000 19 000 000 18 500 000 17 800 000
4.1 wydatki bieżące 14 139 020 14 021 705 14 000 976 14 538 976 14 865 076 14 297 000 16 071 000 16 500 000 17 200 000 16 500 000 17 000 000
4.2 wydatki majątkowe 2 300 273 6 895 673 605 643 1 332 541 1 850 000 1 000 000 2 689 000 1 260 000 1 800 000 2 000 000 800 000
5. Prognozowany wynik finansowy -232 458 -4 003 090 -78 239 90 249 -922 076 577 000 -158 000 240 000 -700 000 0 200 000
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3 22,97% 45,63% 53,60% 48,18% 54,53% 50,62% 44,04% 44,18% 47,29% 46,77% 49,18%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3 22,97% 45,63% 53,60% 48,18% 54,53% 50,62% 44,04% 44,18% 47,29% 46,77% 49,18%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3) 7,66% 10,06% 11,10% 7,52% 7,76% 7,81% 6,67% 4,97% 5,55% 6,49% 6,64%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3 7,66% 8,14% 11,10% 7,52% 7,76% 7,81% 6,67% 4,97% 5,55% 6,49% 6,64%
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe